تحلیل سیستم آموزش سایه ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی اثرآموزش رسمی و آموزش سایه ای در رفتار تحصیلی کلی دانش آموزان بود. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بوده است. جامعه ی پژوهش را همه ی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان تنکابن (4845) تشکیل می دادند. همچنین براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 600 دانش آموز به عنوان گروه نمونه برگزیده شدند. از پرسشنامه سنجش رفتار تحصیلی کلی دانش آموزان (82/0 =α ) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های گرایش مرکزی از آمار های استباطی خی دو، t مستقل و u مان ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که  بین دو گروه آموزش رسمی و آموزش سایه ای از نظر متغیرهای اثربخشی تحصیلی، میزان ساعات درس خوانی،  رضایت تحصیلی، امنیت تحصیلی و هزینه تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. در واقع در همه موارد سیستم آموزش سایه ای کارآتر، موثرتر و رضایت بخش تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Shadow Education System in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Khalkhali 1
  • Zohreh Shakibaei 1
  • Narges Baseri 2
1 Assistant professor. Department of Education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 M.A Educational Sciences, IAU, Tonekabon Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effect of formal education and shadow education on school students’ general education behavior. The research was a causal-comparative one. The sample included 600 students that were selected via multi–stage cluster sampling from Iranian high schools. The data were collected by General Educational Behavior Questionnaire (GBEQ). Also, the data were analyzed by statistics of X2, t, Mann Whitney U. The results showed that there were significant differences between formal education and shadow education in terms of variables such as students’ educational effectiveness, study hours, educational satisfaction, safety and tuition. In fact, in all cases a shadow education system was indicated to be more efficient, effective and satisfying. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadow Education
  • Formal Education
  • Tutoring Classroom
  • General Educational Behavior