تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان پسر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

نویسندگان

1 1) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت، قائم شهر، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش را 45 نفر از دانشجویان پسر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد تشکیل می دهد، که از بین آنها 40 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند، ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی بود، پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی یعنی آموزش مهارتهای زندگی اجرا گردید و پس از انجام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزموt  تست گروه های تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش سلامت روانی دانشجویان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the effect of teaching life skills on the increasing of mental health in male students of field counseling and Guidance of Islamic Azad University of Susangerd.

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Metani 1
  • Seyed Reza Mousavi Zadeh 2
  • Masoud Yaghoobfar 3
1 1) Faculty member of Islamic Azad University ghaem City, Group Manager, Ghaemshahr, Iran
2 Faculty Member of Payam Noor University, Department of Management, Iran
3 M.A Public Administration
چکیده [English]

This study examines the impact of life skills education on students' mental health of IslamicAzad University of  Susangerd Branch. The population of the study, all male students constitute advice Islamic Azad University of Susangerd Branch. Of which 40 were selected by simple random sampling and were assigned to two experimental and control instruments used in this study was a questionnaire, Plan to study pre-test - post-test control group. Experimental and control groups were randomly selected after the first pre-test was conducted on two groups, The experimental intervention was implemented life skills training and after training, both groups were tested. T-test for analysis of covariance was used to analyze the test groups. The results showed that the learning of life skills Enhance the mental health of students in the experimental group compared with the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • mental health
  • Students