تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی دختر و پسر انجام گردید. روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش اموزان  پایه اول، دوم و سوم دختر و پسر به تعداد 1875 نفر در سال تحصیلی 90-89 بود. به همین منظور تعداد 50 نفر دانش آموز پسر و دختر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و از طریق اجرای چک لیست رفتاری کمرویی شناسایی و انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) قرارگرفتند. جهت گردآوری داده از چک لیست رفتاری کمرویی استفاده شد. جهت محاسبه ضریب پایایی از روش کودرریچاردسون استفاده شد که مقدار آن 81/0 محاسبه گردید. چک لیست رفتاری کمرویی قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی بازی درمانی شناختی – رفتاری، طی 4 هفته، هر هفته 3 جلسه 45-30 دقیقه ای اجرا گردید و سپس داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آمار توصیفی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نمره کمرویی آزمودنی های گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از آزمودنی های گروه کنترل است. همچنین نمره کمرویی آنها نسبت به نمره پیش آزمون، تغییر و تفاوت معناداری نشان داد. در نتیجه بازی درمانی شناختی رفتاری مایکنبام بر کاهش کمرویی کودکان دبستانی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of play therapy approach Cognitive - behavioral Meichenbaum shyness on children of primary school boys and girls

نویسنده [English]

  • Alireza Jaafary
Faculty member, IAU Abhar branch. Abhar. Iran
چکیده [English]

The present study examined the impact of play therapy with a cognitive approach - behavioral shyness Meichenbaum the school children were girls and boys. The experimental study pretest - posttest control group. For this purpose, 50 male and female students in the geographical area Abhar city in the academic year 90-89 were enrolled using a multi-stage cluster random sampling method and by the ckeck behavioral list of shy students identified as shyness, behavioral and were selected in the test and control groups (each group consisted of 25 patients) were included. ckeck list of behavioral shyness as a research tool before and after implementation of the independent variable (play therapy, cognitive - behavioral, within 4 weeks, 3 sessions per week, 45-30 minutes) and the data obtained was performed using SPSS software and using descriptive statistics and t tests were analyzed. The results showed that the experimental group scored significantly less shyness than the control group. They also shyness scores than pre-test score changes showed significant differences. Cognitive behavior therapy in the game Mayknbam schoolchildren is effective in reducing shyness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play therapy
  • Cognitive - Behavioral
  • shyness
  • Approuch Meichenbaum