بررسی علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وشناخت علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر وارائه راهکارهای لازم به خانواده ها، جوانان ومسئولین پرداخته است. جامعه آماری این پزوهش کلیه جوانان 18 تا 24 سال شهرستان بهشهر به تعداد 3234 نفر می باشد که حجم نمونه به تعداد 50 نفرو به روش تصادفی ساده انتخاب شده است اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه محقق ساخته وبسته پاسخ می باشد وبا روشهای آماری توصیفی و استنباطی  یافته ها تجربه وتحلیل شده است نتایج نشان می دهد که جوانان علل گرایش به مصرف مواد مخدر را به ترتیب اولویت : به عوامل خانوادگی80% ،عوامل اجتماعی 75% ، عوامل فردی70% ،عوامل اقتصادی66% و عوامل فرهنگی 54% اعلام کرده اند همچنین معاشرت با دوستان منحرف ودسترسی  آسان به مواد مخدر هرکدام 86 %بیان کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the causes of young people's drug use in behshar city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Mohammad Hajizad 2
1 Department of Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran.
چکیده [English]

This study aims to investigate and understand the causes of youth drug trends behshar city BID providing the necessary solutions to families, youth content. The population of the study, all 18-to-24-year city BID to 3234 persons. The sample size of 50 subjects randomly selected the desired information through a questionnaire responses is closing. With methods of descriptive and inferential statistical data analysis has been Experience. The results show that youth causes of drug use in order of preference: the influence of family factors, 80%, social factors (75%), personal factors (70%), economic factors (66%) and cultural factors, 54% said they also socialize with friends distract access easy 86% stated that each drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The tendency of youth
  • Addiction
  • Drug Addiction