هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت و منفی پاناس در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

           هدف اصلی پژوهش حاضر هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی مقیاس هیجان پذیری مثبت و منفی ‌به عنوان یک سازه روان شناختی ‌بر اساس مبانی نظری آن ‌است که متناسب با ارزش‌ها و هنجار‌های فرهنگی‌ و اجتماعی ‌جامعه می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی(اکتشافی) است. جامعه آماری این مطالعه کلیه ‌دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب مازندران است .بدین منظور در یک بررسی 420 نفر از دانشجویان دانشگاه های غرب مازندران به روش تصادفی در پژوهش مشارکت کردند. برای تجزیه و تحلیل سؤالها از ضریب همبستگی؛ برآورد اعتبار از طریق فرمول ضریب آلفای کرونباخ؛ بررسی ‌روایی از طریق مؤلفه‌های اصلی‌(PC) و جهت بررسی‌ ساختار ساده پرسشنامه، عاملهای استخراج شده در مرحله نهایی با استفاده از روش چرخش واریماکس و جهت تعیین ساختار تمامی ‌این روشهای آماری با استفاده از کامپیوتر انجام گرفت و سرانجام برای تهیه نرم استاندارد از آزمون Z وT استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقیاس هیجانپذیری مثبت و منفی پاناس در بین دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران از اعتبار و پایایی کافی برخوردار است و می توان گفت که مقیاس هیجانپذیری مثبت و منفی در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مدت اجرا «حداکثر 10 الی 15 دقیقه»، شیوه اجرا «به دو گونه انفرادی و گروهی» و سهولت نمره گذاری که از مهمترین جنبه های عملی بودن تست به حساب می آید، ابزار کاملاً مناسبی برای سنجش مقیاس هیجانپذیری است. به گونه کلی از این وسیله علاوه بر سنجش میزان هیجان خواهی می توان به عنوان ابزاری معتبر و روا برای پژوهشهای روانشناختی، جامعه شناختی و نیز شناخت ویژگیهای شخصیتی افراد در مراکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه ها استفاده کرد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس دارای شش عامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensation seeking among positive and negative test standardization Panas

نویسندگان [English]

  • Shohreh Ghorbanshiroudi 1
  • Maryam Abbas Ghorbani 2
1 Assistant professor, Department of psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 M.A Psychology. IAU Tonekabon Branch. Tonekabon. Iran
چکیده [English]

The main objective of the present study; Standardization, validity and reliability of the scale, the positive and negative affectivity as a psychological construct based on the theory that fits the cultural and social values ​​and norms of society. The present Study is descriptive (exploratory) Research. The population of all undergraduate and postgraduate students of Islamic Azad University, Mazandaran West. in a study of 420 randomly Mazandaran University of West participated in the study. To examine the correlation analysis Cronbach's alpha coefficient and validity of the formula And validity through principal component (PC) To study the basic structure of the questionnaire, The final stage of the extracted factors using varimax rotation, All these methods for structure determination was performed using the compute;r Finally, Z and T tests were used for standard applications. The results of this study indicate that Sensation Seeking Scale positive and negative Panas Among students of Islamic Azad University West province has adequate validity and reliability Sensation Seeking Scale positive and negative that can be said at present considering the long run"Up to 10 to 15 minutes." Methods "in both solo and group of" ease of scoring the test is considered the most important aspects of practicality; It is quite a good tool for measuring sensation seeking scale. In addition to an overview of the instrument can measure sensation seeking as a valid and reliable instrument for psychological research is, sociological, and of counseling centers and of personality used. The results of the factor analysis indicated that the scale has six operating