بررسی رابطه بین میزان آشنایی و به کارگیری روشهای ارزشیابی تحصیلی توسط مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین میزان آشنایی مدرسین دانشگاه با شیوه های مختلف ارزشیابی و میزان به کارگیری آن شیوه ها در فرایند تدریس است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 650 نفر تشکیل می دهند که از بین آنها نمونه ای به حجم 311 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته(خودگزارشی) استفاده گردید. روایی محتوایی از طریق متخصصان بررسی و تأیید گردید و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ 85/. بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی(فراوانی، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میزان آشنایی مدرسان با شیوه های ارزشیابی و میزان به کارگیری آن شیوه ها در فرایند تدریس رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of relationship between familiarity and applying of educational assessment methods by faculties of Islamic Azad University, Ardabil Branch teachers and faculties

نویسندگان [English]

  • Azam Rastgoo
  • Yousef Namvar
  • Sadraddin Sattari
Department of Educational Sciences ,Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

                Educational assessment is one of teacher profession skills and effective factor in effective teaching. The purpose of study was survey of familiarity and applying of educational assessment methods (pre-assessment, formative and summative) by Islamic Azad University, Ardabil Branch teachers and faculties. Research was applied research and the method was descriptive. Research population were 650 faculties and teachers and research sample were 311 people that selected by stratified random sampling method. Researcher-made questionnaire were used to collect data. Content validity were surveyed and accepted by experts and the questionnaire reliability was accounted by alpha cronbach and it was .85. Data were analyzed by Spss software. The results showed that there are significant relationship between familiarity and applying of educational assessment methods by faculties and teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational assessment
  • Pre-assessment
  • Assessment
  • Formative Assessment
  • Summative Assessment