بررسی و تحلیل نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی وعضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد بناب

چکیده

                با عنایت به اهمیت برنامه درسی پنهان در مراکز آموزشی، نگارنده در این مقاله در صدد است  نقش مولفه های برنامه درسی پنهان(معماری و کیفیت ساختمان دانشکده یا دانشگاه، ساختار اجتماعی و اداری دانشکده یا دانشگاه، ارتباط متقابل اعضای هیئت علمی و دانشجویان و روابط میان فردی دانشجویان با کارکنان و با یکدیگر) را در تحکیم هویت علمی دانشجویان را به طور موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب مورد بحث و بررسی قرار دهد. این تحقیق  از نوع کاربردی بوده و به صورت میدانی و زمینه ای انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بناب که تعداد آنها تقریباً 8000 نفربود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 260محاسبه شد و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل سوال در حیطه برنامه درسی پنهان بود که هر سوال بر اساس طیف لیکرت( خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) نمره گذاری شده بود؛ در راستای برآورد روایی پرسشنامه از دیدگاه استادان برنامه ریزی درسی استفاده شد و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، از دانشجویان به تعداد 20 نفر به طور مشترک و با فاصله حداقل یک هفته، دو مرتبه نظر خواهی شد وضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه تکمیل شده توسط دانشجویان برابر با(94/0+) بوده است که نشانگر اعتبار آن است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آماری توصیفی مانند فراوانی، میانگین و برای تبیین تفاوتها از آزمون آماری استنباطی پارامتریک z وغیر پارامتریک خی دو استفاده شد. آنچه از تجزیه وتحلیل داده های تحقیق بر آمد مولفه های برنامه درسی پنهان در تحکیم هویت علمی دانشجویان موثر هست و دلیل آن بالا بودن میانگینهای کسب شده از مورد انتظار بوده و در مجموع نشانگر تاثیر گذاری آنها بر چگونگی شکل گیری و تحکیم بنیه علمی دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of the hidden curriculum components in strengthening of students’ academic identity (Case study of Bonab Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mojallal Choboglu 1
  • Elham Tamjid tash 2
1 Assistant professor & faculty member Islamic Azad University at Bonab branch
2 Member of Young Researchers’ Club in Islamic Azad University at Bonab
چکیده [English]

         The hidden curriculum has considerable role in the quality of students’ academic behaviors strengthening. And it has more importance, the analysis of its causing factors as an opportunity and an effective factor in promotional of students’ academic behaviors. The author tries to consider the role of the hidden lesson plan components (architecture and quality of the university building, social and official structure of the university, interaction between academic members and students and the relation between students and staff) in strengthening of students’ academic identity as a sample in Bonab Islamic Azad University. This research is an applied one and it was used the questionnaire for data gathering which consisted of 44 question in the field of hidden lesson plan, and according to Likert spectrum ( very low, low, moderate, high, very high) every question had been scored. The statistical community of this research consists of 8000 students of Bonab Islamic Azad University and the capacity of the sample computed 260 according to Cochran formula and they were selected categorical and by chance. For analyzing of the data gathering, it is used descriptive statistical indexes as: frequency, mean and for expressing of differences it is used Z- parametric and deductive chi square non parametric statistical test. It is used lesson planning professors’ views in order to estimate of the questionnaire currency. Also for determining questionnaire constancy, it is asked from 20 students to give their view about the question 2 times in common. The constancy coefficient computed by students for completed questionnaire was equal with (+0/94) and it is the sign of its trust, it means the correlation between questionnaire information is resulted from their actual views and there are not any other factors in it.  The descriptive statistical index as frequency and mean was used for analysis of the gathered data and Z parametric and chi square non parametric deductive statistical tests were used to explain the differences. The components of the hidden lesson plan are effective on strengthen of the students’ academic identity because of higher means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • hidden curriculum
  • Academic identity- University