بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی- عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

                پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه رفتاردرمانی عقلانی-عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی برای تعیین اثربخشی مشاوره گروهی از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل، کارکنان آتش نشانی منطقه چهار شهرداری تهران بود که با حجم نمونه به تعداد60 نفر که به روش تصادفی خوشه چند مرحله ای انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش به تعداد 29 نفر و گروه کنترل به تعداد 31 نفر قرار گرفتند. طرح آموزشی طی 7 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. ابزار مورد استفاده در این طرح آزمون سلامت عمومی GHQ-28 بود. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون کوواریانس به جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد، تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد: مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی - عاطفی الیس بر بهبود سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی اثر داشته است. مشاوره گروهی با رویکرد رفتار درمانی عقلانی-عاطفی الیس بر علایم اضطرابی و اختلال خواب کارکنان آتش نشانی اثر داشته. مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی عاطفی الیس بر وضعیت جسمانی کارکنان آتش نشانی موثر بوده است. همچنین کارکرد اجتماعی کارکنان آتش نشانی را افزایش داده است. مشاوره گروهی با رویکرد رفتار درمانی عقلانی-عاطفی الیس بر افسردگی کارکنان آتش نشانی اثر داشته است و در مجموع مقایسه نتایج به دست آمده در مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشانگر تأثیر رویکرد رفتار درمانی عقلانی-عاطفی الیس بر ارتقای سلامت عمومی کارکنان آتش نشانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the effectiveness of group training on promotion of public health of firefighting staff of Municipality of Tehran by Eliss’s rational – emotive behavior therapy (REBT)

نویسندگان [English]

  • Fataneh Mohammadi 1
  • Amin Mirmousavi2 2
1 M.A Counseling, Islamic Azad University, Abhar Branch, Abhar, Iran
2 Department of Counseling, Islamic Azad University, Sciences and Researches Branch. Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research aims at studying on the effectiveness of group counseling using Eliss’s rational – emotive behavior therapy method on promotion of public health of firefighting society; In order to determine the effectiveness of group counseling the pre-test and post-test plans were used for control group. The statistical society in this research was the firefighting staff of district 4 of Municipality of Tehran which was chosen with the sample volume of 60 persons by multistage cluster random sampling method and these people were randomly divided and chosen into two groups including 29 each and control group to the amount of 31. The educational plan was taught to the test group in 7 sessions. The tool utilized in this plan was the 28-GHQ public health test. To analyze the research data, the covariance test was used for testing the research hypothesis, analysis of research hypothesis showed: Group counseling was effective in promotion of public health of firefighting staff with Eliss’s rational– emotive approach. This Also has positive effects on the symptoms of anxiety and disorder in sleeping of the firefighters. Group counseling with Eliss’s rational – emotive approach has positive influenced on physical condition of the firefighters. Also, it has improvement of social functioning of firefighters increasingly. Group counseling with Eliss’s rational – emotive approach has affected the improvement of depression of firefighting staff and comparing the obtained results in pre-test and post-test stages indicates the effect of Eliss’s rational – emotive approach on promotion of public health of firefighting staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group training
  • Eliss’s rational – emotive approach
  • public health
  • Firefighting staff