شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

                هدف از مطالعه این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران  بود که در سال تحصیلی 90-1389 در دانشگاه فعالیت داشتند و تعداد آنان برابر 1518 نفر بوده است. نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 309 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها به شیوه نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده‌ است. روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفته‌ است. پایایی آن با استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ برابر 96/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون دو جمله ای، آزمون T تک مقداره و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی سوالات تحقیق نشان داده است که عوامل علمی، حرفه‌ای، سازمانی، انگیزشی و فیزیکی بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی تأثیر دارند و تاثیرگذاری عوامل حرفه‌ای از بقیه عوامل بیش‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Effective Factors on Job Satisfaction among the Faculty Members in Mazandaran Province Islamic Azad University Branches

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Barimani 1
  • Kiumars Niazazari 2
  • Mohammad Salehi 2
1 Faculty member of Islamic Azad University, Neka Branch
2 Associate Professor and faculty member of Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

The objective of this study was the identification and the ranking of effective factors on job satisfaction among the faculty members of Islamic Azad Universities in Mazandaran. The research method was descriptive, and the study was a type of survey research. The population of the study included all full-time faculty members in all branches of Islamic Azad University, who were teaching in the academic of year 89-90. The number of the participant members was 1518. The sample of this study was selected through the Kerjcie and Morgan table. 309 faculty members were selected via applying the random sampling method. To collect the data of the study, a researcher-made questionnaire was used.  The validity of questionnaire was estimated by a body of teachers and experts. The reliability coefficient was estimated by Chronbach Alpha as to be 0.96. The data were analyzed through the descriptive and inferential methods of statistics: the T-test and the Friedman test. The results of this study showed that physical, motivational, organizational, professional and scientific factors affected the participant members’ job satisfaction and the effects of professional factors were more than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Faculty Members
  • Islamic Azad University