مقایسه ی اثربخشی معلمان پژوهنده با سایر معلمان در آموزش و پرورش استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

                این تحقیق به دنبال بررسی مقایسه ای اثربخشی معلمان پژوهنده با غیرپژوهنده استان گیلان در سال تحصیلی 90-1389 بود. روش تحقیق علّی- مقایسه ای و نوع آن توصیفی بود. برای رسیدن به این هدف از جامعه آماری 22128 نفره معلمان به تعداد 449 نفر (118 نفر معلم پژوهنده و 331 نفر معلم غیرپژوهنده) در یک تحقیق که از روش های نمونه گیری شمارش کامل (برای پژوهنده ها) و تصادفی طبقه ای (برای غیرپژوهنده ها) گزینش شده بودند به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته با 40 گویه ای در طیف 4 درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی صوری ابزار بر اساس اظهار نظر متخصصان علوم تربیتی بود و اعتبار آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری در سطح استنباطی از آزمون t با دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داد که در سطح خطای 5 درصد در خصوص فرضیه های اول (دستیابی به اهداف اعتقادی)، دوم (دستیابی به اهداف اخلاقی)، پنجم (دستیابی به اهداف اجتماعی)، ششم (دستیابی به اهداف زیستی)، هفتم (دستیابی به اهداف سیاسی) و هشتم (دستیابی به اهداف اقتصادی) بین اثربخشی معلمان پژوهنده و غیرپژوهنده تفاوت معنی داری وجود داشت. اما در مورد فرضیه های سوم (دستیابی به اهداف علمی آموزشی) و چهارم (دستیابی به اهداف فرهنگی هنری) بین اثربخشی معلمان پژوهنده و غیرپژوهنده تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Investigation the Effectiveness of Researcher Teachers with Other Teachers in Guilan Province Education

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Kazempour 1
  • Solieman Kabini Moghadam 2
1 Assistant professor. Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 M.A Student of Education Research, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, And Assistant of Guilan Province Exceptional Education Office, Rasht, Iran.
چکیده [English]

       This research following the comparative investigation the effectiveness of research teachers with Non researcher of guilan province 89-90. Research method was causative comparative and its order was expressive to gain- this aim of 22128 statistical society of the teachers, have selected 449 (118 researcher teachers & 331 non-researcher) in a research that were selected of sampling method as of complete count (for researchers) and randomly ctassificat (for non researchers) as sample population. Gathering the respective data of researcher questioner made of to speech in degree likrt range. Narrative formal was based on the exports of instruction science and its debit using kronbakh alpha efficient 0/87 to statistical analysis understanding level was used of t test with two independent samples. Results of statistical test showed that in error level of 5% about the first hypothesis (gain to faith aims) second (gain to ethic aims), fifth (gain to social aims), sixth (gain to bio wins), seventh (gain to political aims), eighth (gain to economic aim), between the effectiveness of the researcher & non researcher teachers there was a meaningful difference. Bat there was not the meaningful difference between the effectiveness of researcher & non researcher teachers about the thirth hypothesis (gain to education – science aims) & forth (gain to culture – art aim).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Researcher Teachers
  • Non Researcher Teachers