بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و ارتباط آن با تحصیلات والدین در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرکرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

      هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی همه گیرشناسی اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر کرج بود. روش پژوهش حاضر توصیفی می باشد و  جامعة ‌آماری شامل کلیة دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرج بوده که در سال تحصیلی 88-1387 در مدارس دولتی کرج مشغول به تحصیل بودند، بدین منظور 600  دانش‌آموز دختر و پسر دوره ابتدایی از شهر کرج با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه CSI-4 (فرم والدین) بوده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری خی دو استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که میزان شیوع اختلالات رفتاری 7/13درصد می باشد. همچنین مشخص شد که شیوع اختلالات در پسران بیشتر از دختران است. شایع‌ترین اختلالات رفتاری به ترتیب عبارت بودند از: بیش‌فعالی ـ کمبود توجه(4 درصد) و لجبازی- نافرمانی (3درصد). همچنین بین تحصیلات والدین با ابتلا به اختلالات رفتاری رابطه معنی داری مشاهده شد. این نتایج بیانگر آن است که مدارس ابتدایی جهت پیشگیری و درمان اختلالات درمانی نیازمند خدمات مشاوره و راهنمایی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the Prevalence of behavior disorder and its association with parental education elementary students in the city of Karaj

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Borjali 1
  • Mahmoud Najafi 2
  • Gholamreza Dehshir 3
1 Department of Psychology, Kharazmi University, Karaj, Iran
2 2) Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
3 Department of Psychology, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

                The Purpose of Present research was to study Prevalence of behavior disorders in primary school students in the city of Karaj. This method is described And statistical population consisted of all the students in the academic year 2008-2009 Karaj Branch were enrolled in public schools, The 600 boys and girls from elementary schools in Karaj, were selected by multistage cluster random sampling method. Questionnaire used in CSI-4 (parent form), respectively. In the present study, Cronbach's alpha reliability coefficient using 0/92, respectively. The results of data analysis showed that the prevalence of behavioral disorders, 13/7 patients. It was also found that the prevalence is higher in boys than girls. Behavioral disorders were the most common: Hyperactivity-attention deficit (4%) and stubbornness -Defiance (3%). Between parental educations was significantly related to behavioral disorders. These results indicate that primary schools to prevent and treat medical disorders counseling services are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral disorders
  • Prevalence
  • Students
  • Elementary schools