شناسایی گونه های کمال گرایی و اثر آن در کنار جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی گونه های مختلف کمال گرایی و اثر این گونه ها در کنار متغیر جنسیت بر نگرش دانشجویان به کارآفرینی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های اقتصاد، حسابدار و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-1388می باشد که تعداد آنها 909 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای شامل 234 دانشجو(116 زن و 118مرد) به صورت خوشه ای چند مرحله ی انتخاب شد. برای سنجش کمال گرایی از مقیاس کوتاه کمال گرایی چند بعدی فراست استفاده شد و  مقیاس نگرش به کارآفرینی محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه ها با تحلیل عاملی تأئیدی و پایائی آنها با آلفا کرنباخ بررسی شد که نتایج آنها قابل قبول بود. داده ها با روش تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس دو طرفه بررسی شدند. نتایج تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد که اثر گونه کمال گرائی(با سه گونه کمال گرای بهنجار، کمال گرای نابهنجار و کمال گرای عادی) بر نگرش به کارآفرینی معنی دار است به نحوی که کمال گرایان بهنجار نگرش بهتری به کارآفرینی نسبت به دو گروه دیگر دارند. همچنین اثرجنسیت و اثر متقابل جنسیت و گونه کمال گرائی بر نگرش به کارآفرینی معنی دار نبود. نتایج این مطالعه می تواند در آموزش کارآفرینی و مشاوره های تحصیلی مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Typology of Perfectionism and Its Effect beside Gender on Attitude toward Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Ghasem Rekabdar
  • Bahareh Soleymani
Faculty member of Islamic Azad University. Abadan Branch.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify different typologies of perfectionism and their effects on students’ attitude toward entrepreneurship. The study used descriptive method with the survey research type. The population (N=909) of this study included undergraduate students in the fields of Economics, Accounting and Management, from the Islamic Azad University-Abadan Branch in the second semester of the 1388-89 academic year. Using Cochran's formula a sample of 234 students (116 females and 118 males) was selected by multistage cluster sampling. The brief version of Frost Multidimensional Perfectionism Scale was used for measuring perfectionism, and the entrepreneurial attitude scale was made by the researchers. The validity and reliability of the questionnaires were estimated by confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha with the acceptable results. The data were analyzed using the Two-Way ANOVA and cluster analysis. The Two Way ANOVA results indicated that the typology of perfectionism (healthy perfectionism, unhealthy perfectionism and normal perfectionism) had a significant effect, and gender had no significant effect on the attitude toward entrepreneurship. The results of Tukey test also showed that healthy perfectionism students had a better attitude toward entrepreneurship than other students. The results of this study can be used in teaching entrepreneurship and academic counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Attitude
  • Perfectionism
  • Healthy Perfectionism
  • Unhealthy Perfectionism