رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی و ارتباط آن با شادکامی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در نظر گرفته شدند که تعداد آنها در سال‌تحصیلی89- 1388برابر با 3800 نفر بود که از بین 3800 نفر جامعه ی آماری نمونه ای شامل170 نفر از دانشجوبان با استفاده از روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. حجم نمونه با مراجعه به جدول تعیین اندازه ی نمونه معرف (کرجسی و مورگان) تعیین گردید. داده ها با بهره گیری از پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد و پرسشنامه ی پنج عاملی نئو که روایی و پایایی آن به دست آمده است، جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری رگرسیون گام به گام و آزمون t برای گروه های مستقل و همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین ویژگی روان نژندی، برون گرایی، وظیفه‌شناسی، توافق پذیری و گشودگی با شادکامی رابطه ی معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the Relationship between personality characteristics and happiness among students of Azad University, Azadshahr Branch

نویسندگان [English]

  • Kiumars Niazazari 1
  • Shahrbanoo Safari 2
1 1) Associate professor. Department of management, Islamic Azad University, sari Branch, sari, Iran
2 2) Department of Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to find out the relationship between personality characteristics and happiness among students in the Azadshahr branch of the Islamic Azad University. The study used a correlation-descriptive method. The population of the study included all students of Islamic Azad University, Azadshahr Branch in the academic year 1388-1389 (N=3800). A sample of 170 students was selected from among the total number of 3800 students through cluster random sampling. To determine the sample size, the Determination Table Indicator (Morgan and Kerjecy) was used. The data were collected by the ‘Five Personality Factors Questionnaire (NEO)’ and the ‘Oxford Happiness Questionnaire’, and were analyzed by using Regression, T-test for independent group and Pearson correlation. The results showed that there was a meaningful relationship between happiness and extroversion, agreeableness, neuroticism, conscientiousness as well as openness to experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • Happiness
  • Students
  • university