بررسی انتظارات و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، نکا، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

     هدف از مطالعه ی این تحقیق، بررسی انتظارات و عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه‌یابی می‌باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی تمام وقت فعال در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال تحصیلی 90- 1389 بود؛ که تعداد آنان برابر 1518 نفر می‌باشد. از این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده‌ است. روایی آن توسط استادان و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری استنباطی آزمون t، تحلیل واریانس، آزمون توکی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سؤالات تحقیق نشان داده است که به ترتیب برخورداری از مزایای بیمه ی تکمیلی و مکانیزم های تشویق و قدردانی از اعضای هیأت علمی و دریافت تسهیلات رفاهی و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای ادامه تحصیل دارای بالاترین میانگین می باشند. همچنین به ترتیب شیوه ی مدیریت و سرپرستی دانشگاه، امنیت شغلی، روابط بین همکاران در محیط کار و حقوق و مزایا دارای بالاترین میانگین عوامل مؤثر در رضایت شغلی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of expectations and the factors affecting job satisfaction of faculty members in departments of Azad University, Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Mohammad Hajizad 2
  • Homayoun Moutameni 3
1 Associate professor. Islamic Azad University, Sari Branch, Sari. Iran
2 Assistant professor. Islamic Azad University, Neka Branch, Neka, Iran
3 Assistant professor. Islamic Azad University, Sari Branch, Sari. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to survey the expectations and the factors affecting job satisfaction among the faculty members in the Islamic Azad University branches in Mazandaran province. The method of the study was descriptive. The population of the study included all full-time faculty members (N=1518) of the Islamic Azad University branches in Mazandaran province during the academic year (1389-1390). Of these, 300 were selected as the sample of the study. The instrumentation included a questionnaire whose validity was determined by a number of teachers and related professionals. The reliability was determined using the Cronbach’s Alpha Coefficient as to be 0.87 (r = 0.87). The data of the study were analyzed via using the SPSS software including descriptive and inferential statistics. The results indicated that, respectively, supplementary insurance benefits, encouragement and appreciation mechanisms received from the faculty, facilities and loans and finally, allocating the members special opportunities for continuing their education were of the highest average. Also, university management and supervision methods, job security, relationships between colleagues in the workplace, and finally, salaries and rises had the highest average among factors that affected job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Expectations
  • university
  • Mazandaran Province