رابطه ی بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین رابطه ی بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد می باشد. روش پژوهش در این مطالعه از نوع علمی- مقایسه ای است. در این پژوهش، جامعه ی آماری را کلیه ی دانش آموزان دوره ی متوسطه ی غرب استان مازندران تشکیل می دهند که تعداد آنها 9504 نفر می باشد. از این تعداد، 384 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش ازپرسشنامه ی ابعاد هویت (AIQ-IV) چیک و همکاران، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) کالینز و رید و آزمون گرایش به مصرف مواد گلپرور استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه ی ابعاد هویت در بعد هویت شخصی از80/0تا83/0، هویت ارتباطی از82/0تا90/0، هویت اجتماعی از80/0تا82/0و هویت جمعی از67/0تا77/0می باشد. اعتبار مقیاس سبک دلبستگی در سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب برابر68/0، 71/0 و52/0 می باشد. این پرسشنامه سه سبک دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی را از هم متمایز می کند. اعتبار آزمون گرایش به مصرف مواد 89/0 برآورد شده است. به منظور تفسیر نتایج حاصل از پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هویت اجتماعی و ارتباطی و سوء مصرف مواد مخدر رابطه ی معنادار وجود دارد (05/0>P). همچنین در بین خرده مقیاس های سبک دلبستگی، تنها بین خرده مقیاس وابستگی و سوءمصرف مواد مخدر رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P).  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Identity Dimensions and Attachment Style with Drug Abuse Tendency among High School Students

نویسندگان [English]

  • Salma Sheikholeslam 1
  • Marzeieh Kakouei 2
1 M.A Education, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tnekabon, Iran
2 M.A Psychology, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tnekabon, Iran
چکیده [English]

     The purpose of this study was to investigate the relationship between identity dimensions and attachment style with a tendency towards drug abuse. The research method of this study was the ex post facto. In this study, the population of all high school students in the west province included 9504 participants out of whom, 384 were selected through cluster sampling. A questionnaire was used to measure the Identity Dimensions (AIQ-IV) Chick et al, Adult Attachment Scale (RAAS) Collins & Reid and tendency of drug abuse test (Golparvar). The validity of Identity Dimensions Questionnaire in terms of personal identity was 0.80 to 0.83, relation identity from 0.82 to 0.90, social identity from 0.80 to 0.82 and collective identity from 0.67 to 0.77. The attachment style validity in three sub-scales the social credit; dependence and anxiety were respectively 0.68, 0.71, and 0.52. The questionnaire distinguished three attachment styles: security, anxiety and avoidance. The validity test of the inclination towards drug abuse was estimated to be 0.89. In order to interpret the results, ‘multivariate regression’ test was used. The results showed that there was a relationship (P<0.05) between the social identity and the communication identity on the one hand, and drug abuse on the other. Also, among the subscales of attachment style, there was a relationship between drug abuse and dependence (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of Identity
  • attachment style
  • Attitude to Drug Abuse