بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رفتار سازمانی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان گیلان، ایران

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گیلان، ایران

چکیده

   تحقیق حاضر با هدف مقایسه عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان انجام شد. روش تحقیق توصیفی، از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را 2763 از معلمان حق التدریس و 19075 نفر از معلمان رسمی تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 1389-1388 در مدارس شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مشغول به کار بودند. در انتخاب نمونه مورد مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای استفاده شد که با استفاده از فرمول مورگان تعداد معلمان حق التدریس 121 نفر و معلمان رسمی نیز 257 بوده است. به منظور گردآوری داده های مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته با 58 سؤال در طیف 6 درجه ای لیکرت استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82 صدم محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری در سطح استنباطی از آزمون t با دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داد که در سطح خطای 5 درصد در خصوص فرضیه های اول (امور آموزشی)، دوم (فنون کلاسداری)، سوم (امور پرورشی)، هفتم (همکاری با عوامل اجرایی مدرسه) و هشتم (شرکت در جلسات) بین دو گروه از معلمان حق التدریس و رسمی تفاوت معنی داری وجود داشت. اما در مورد فرضیه های چهارم (رسیدگی به وضعیت تحصیلی)، پنجم (ارزشیابی و امتحانات) و ششم (بهداشت جسمی- روانی دانش آموزان) بین دو گروه از معلمان مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین بر اساس نتایج فرضیه نهم تحقیق می توان گفت که بین میانگین نمرات کلاسی دانش آموزان معلمان حق التدریس با معلمان رسمی تفاوت معنی داری وجود داشت به طوری نمرات دانش آموزان دارای معلمان رسمی بالاتر از معلمان حق التدریس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Tuition and Official Teachers performance in Guilan Province Education

نویسندگان [English]

  • Mohammed Dostar 1
  • Soleyman Kabini Mogaddam 2
1 1) Doctoral Degrees in Organizational Behavior Mnagement and the Member of Scientific Board in Payam-e-Noor University, Guilan, Iran
2 2) Master of Arts (M.A.) in Educational Research, Assistant of Exceptional Education in Guilan Province, Iran
چکیده [English]

     This study aimed to conduct a comparative study of tuition and official teachers’ performance in Guilan province education. The method used in this descriptive study was causal-comparative. The population of the study consisted of 2763 tuition teachers and 19075 official teachers who empleyd in the city schools and in the department of education of guilan in the academic year of 88-89. Random and cluster sampling methods were selected in the study using Morgan formula: the number of tuition teachers was 121 and the number of official teachers was 257. To collect the data, presumptive researcher questionnare with 58 questions in spectrum of 6 degrees of Likert was used. The reliability of the instrument was estimated using the Cronbakh alpha as to be 0.82. At the level of significance of 0.05, the results showed that there was a significant difference regarding the first hypothesis (educatioal affairs), the second (classroom technique) , the seventh (collaboration with performance tesm of school) and the eighth hypothesis (cooperation in meetings) between tuition teachers and official teachers. However, about the third (education affairs), the fourth (examination of educational status), the fifth (exams) and the sixth (body-mental hygiene of students) hypotheses, there was no meaningful differnce between tuition teachers and official teachers. Also based on nineth hypothesis that there is difference in average grades between tuition and official teachers. Thus, students with official teachers had better grades that students with tution teachers.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational performance
  • Official Teachers
  • Tuition Teachers