مقایسه ی بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی، مرودشت. ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت. ایران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، واحد مرودشت. ایران

چکیده

     هدف این پژوهش بررسی و مقایسه ی بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پایه ی سوم متوسطه شهر مرودشت بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نو ع پس از وقوع (علی- مقایسه ای) بوده است. جامعه ی ‌آماری پژوهش تمامی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر پایه ی سوم دبیرستان‌های شهر مرودشت در سال تحصیلی 1389-1388 بوده است که تعداد آنها 1500 نفر بوده اند. از بین جامعه ی آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای 100 دانش آموز ورزشکار و 100 دانش آموز غیرورزشکار با توجه به جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرها از مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور و بهداشت روانی کلدبرگ و هیلر استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح آمار توصیفی (‌محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون t  گروههای مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. مهم ترین نتایج این پژوهش حاکی از آن بوده است که بین عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد و عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان ورزشکار از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. همچنین بین ابعاد عملکرد تحصیلی و ابعاد بهداشت روانی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین نتیجه گرفته می شود که ورزش به عنوان یک متغیر مهم در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان می تواند اثر مثبت داشته باشد و برنامه های درسی تربیت بدنی در مدارس باید با تأکید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate and Comparison of Mental Hygiene and Educational Performance of Athletic and non - Athletic high school students

نویسندگان [English]

  • Abas Gholtash 1
  • Moslem Salehi 2
  • Alimirza Ostevari 3
1 Assistant professor, Islamic Azad University. Marvdasht Branch, Department of Education, Marvdasht, Iran
2 Assistant professor, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht. Iran
3 M.A Degree Curriculum Field, Marvdasht Branch. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was the investigation and the comparison of the third-grade athletic and non-athletic high school students’ mental hygiene and educational performance in Marvdasht city. The research method was descriptive (ex-post facto).The population of the study included all athletic and non-athletic male and female third-grade high school students of Marvdasht city out of which 100 athletic and 100 non-athletic were selected as the sample, using the stratified sampling strategy. The data of this study was collected through two instruments: educational performance test (Fam & Taylor) as well as Goldberg & Hilliermental hygiene questionnaire. The data of the study were analyzed via applying both descriptive statistical methods (mean and standard deviation) and inferential statistical procedures (independent T-test and Analysis of Variance). The results of the study showed a meaningful difference between educational performance and mental hygiene in the athletic and non-athletic participants of the study. Further, there was no difference between the educational performance level of athletic and non-athletic students. Meanwhile, there was no difference between the mental hygiene levels of athletic and non-athletic students. Thus, it was concluded that ‘sport’ as an important variable could have a positive effect on the educational performance and mental hygiene of students, and that physical education curricula should be considered with greater emphasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Hygiene
  • educational performance
  • Athletic and non-Athletic Students