مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، نکا، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بود. روش انجام پژوهش زمینه یابی بود و جامعه آماری کلیه استادان شاغل به تدریس در رشته های علوم انسانی و علوم پایه در سال تحصیلی90- 89 به تعداد 1530 نفر و دانشجویان نیز 53000 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 100 نفر از هر دو گروه به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته (خود سنجی استادان) و نظر دانشجویان (حاوی 25 سئوال با مقیاس لیکرت) استفاده شده است. برای روایی از نظر متخصصان علوم تربیتی و برای پایایی از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 78/0 به دست آمد. داده ها در سطح آمار استنباطی (با استفاده از آزمون t) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که میزان آگاهی استادان از مهارت های حرفه ای در رشته های علوم انسانی و علوم پایه در آزمون خود سنجی یکسان است، اما با توجه به سطح معنی داری از نظر دانشجویان (05/0<04/0Sig =) نتیجه گرفته می شود که میزان آگاهی استادان از مهارت های حرفه ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the professional skills of professors of Human sciences, Basic Science, Islamic Azad University in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hajizad 1
  • Mohammad Salehi 2
1 Assistant professor. Islamic Azad University, Neka Branch, Neka, Iran
2 Associate professor. Islamic Azad University, Sari Branch, Sari. Iran
چکیده [English]

The purpose of this Survey and Comparison of the professional skills of professors of human sciences Basic Science, Islamic Azad University, Mazandaran Province is Methods research field is a community of Statistical all teachers employed to teach Courses humanities sciences based on academic year 89-90 to number of the 53,000 people in 1530 professors 100Student’s samples are selected by simple random sampling method. In this study the questionnaire instrument (survey their teachers) students (containing 25 questions with Likert scale) were used. Data are described and analyzed in 2 levels, descriptive (by using frequency distribution, percent, and average) and inferential (by using T). the results of the overall research indicates that awareness masters of professional skills in the sciences Human Science Foundation in its survey is the same test, but given the significant level of students (Sig = 0/04 <0/05) can be concluded that awareness Azmharthay professional masters courses in basic sciences and the humanities differ is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty professional skills
  • Humanities
  • Basic science
  • Azad university