بررسی میزان انطباق برنامه‌های درسی مدارس با ویژگی‌‌های شهروند خوب برای جامعه ی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های شهروند خوب در جامعه ی ایران و همچنین بررسی میزان انطباق برنامه‌های درسی مدارس با این ویژگی‌‌ها از دیدگاه معلمان دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه ی دبیران دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی در تمامی رشته‌ها در شهرستان الیگودرز به تعداد 425 نفر بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد 201 نفر به تصادف انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه ی محقق ساخته 28 سؤالی با مقیاس پنج درجه‌ای در سه مؤلفه ی حوزه دانش، نگرش و توانایی مدنی شهروند خوب استفاده شد. جهت تعیین روایی از نظر استادان رشته ی برنامه‌ریزی درسی استفاده شد و روایی ابزار از نظر آنها مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده در جریان تحقیق از هر دو بخش آمار توصیفی، استنباطی و آزمون آماری خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که اکثر معلمان ،ویژگی‌های مطرح شده را به عنوان ویژگی‌های یک شهروند خوب برای جامعه ایران در حوزه ی دانش، نگرش و توانایی مدنی قلمداد کرده اند. همچنین برنامه‌ های درسی دوره ی متوسطه از دیدگاه معلمان انطباق کمی با ویژگی‌ های یک شهروند خوب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Adjustment Level of School Curriculums with the Characteristics of a Good CitizenshipThe Study of the Adjustment Level of School Curriculums with the Characteristics of a Good Citizenship in Iran Community in Iran Community

نویسندگان [English]

  • Khalil Ghaffari 1
  • Maryam Ghazanfari 2
1 Associate professor. Department of Education, Islamic Azad University, Aligoudarz Branch, Aligoudarz, Iran
2 M.A Student. Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
چکیده [English]

This study has been done to investigate the characteristics of a good citizen in Iran community as well as the adjustment level of school curriculums with these characteristics from the viewpoint of high school teachers. The research method of the study was descriptive survey. The population of the study included all teachers of high schools and pre-universities of different courses in Aligoudarz. The population included 425 participants out of whom 201 people were randomly selected based on Morgan table as a sample of this study. The data were gathered by the researcher-made questionnaire including 28 questions based on Likert scale in 3 components: knowledge, attitude and the civil ability of a good citizen. The reliability of the study was confirmed by curriculum planning teachers. The content validity of the questionnaire was measured 0.83 by using Cronbach Alpha. The findings of the study were analyzed by using descriptive and inferential statistics and Goodness-of-fit Chi square. The results of the study indicated that most of the teachers figured the mentioned characteristics as the characteristics of a good citizen in knowledge, attitude and civil ability in the community of Iran. In addition, from the teachers’ viewpoint, high school curriculums had a little adjustment with the characteristics of a good citizen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculums
  • Characteristics of a Good Citizen
  • Iranian Citizen
  • High School or Middle School