مقایسه ی مهارت های حل مسأله، بینش پژوهشی و فرآیند تدریس در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده دوره ی اقدام پژوهی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 کارشناس ارشد پزوهش علوم اجتماعی، دبیر آموزش و پرورش قائمشهر، قائمشهر، ایران

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دبیر آموزش و پرورش قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی مهارت های معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده دوره ی اقدام پژوهی در سه زمینه ی بینش پژوهشی، حل مسأله و فرایند تدریس می باشد. روش تحقیق توصیفی، از نوع پیمایشی است.  جامعه ی آماری این پژوهش را 33368 نفر معلمان آموزش دیده و  12000نفر معلمان آموزش ندیده دوره ی اقدام پژوهی تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 88-87  در مدارس شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان مازندران مشغول به کار بودند. در انتخاب نمونه ی مورد مطالعه از طرح نمونه گیری خوشه ای – تصادفی استفاده شد که با استفاده از فرمول کوکران ، تعداد نمونه ی معلمان آموزش دیده برابر با 232 نفر و معلمان آموزش ندیده 196 نفر بوده است. برای سنجش بینش پژوهشی، نمونه  مورد مطالعه، از پرسشنامه ی نگرش سنج 63 سؤالی در مقیاس لیکرت و برای سنجش مهارت های حل مسأله و فرایند تدریس، نمونه ی مورد مطالعه ،از چک لیست رفتار سنجی هر کدام حاوی 20سؤال در دامنه ی یک الی 5 نمره ای در مقیاس لیکرت استفاده شده است. پایایی ابزار نگرش سنجی بینش پژوهشی 81 صدم، چک لیست رفتار سنجی مهارت حل مسأله 86 صدم و چک لیست رفتار سنجی مهارت فرایند تدریس76 صدم به دست آمده است. تجزیه و تحلیل آماری در سطح استنباطی از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف به منظور تعیین نرمال بودن داده ها، همچنین آزمون t مستقل و آنوا استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان می دهد که بین مهارت های بینش پژوهشی و فرآیند تدریس دو گروه از معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده ی دوره ی اقدام پژوهی تفاوت معنادار وجود ندارد، اما در سطح خطای 5 درصد بین دو گروه یاد شده نسبت به مهارت حل مسأله تفاوت معنادار وجود دارد. از نتایج دیگر این تحقیق می توان گفت در مهارت بینش پژوهی معلمان آموزش دیده دوره های مختلف تحصیلی تفاوت معنادار وجود داشته است. اما مهارت بینش پژوهشی معلمان آموزش دیده با سوابق خدمت مختلف، تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین در مقایسه ی مهارت حل مسأله و فرآیند تدریس بین معلمان آموزش دیده با سوابق خدمت متفاوت و با سابقه ی تدریس در دوره های مختلف آنها تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Problem-Solving Skills, Inquisitive Attitude and Teaching Process among Trained and Untrained Teachers of Action Research Course

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Sadati 1
  • Behrouz Enayati 2
  • Taghi Gorgani 3
1 Department of Education, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran
2 M.A Social Science, Teacher of Education, Ghaemshahr, Iran
3 M.A Educational Research, Teacher of Education, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

          The aim of conducting the current descriptive research was the comparison of trained and untrained teachers’ skills in the course of action research in three fields of research insight, problem solving and teaching process. The subjects of this study included 33,368 trained teachers and 12,000 untrained ones from a scholarship initiative course who were working in the township and regional schools of Mazandaran Education Department during the educational years of 1387–1388. The cluster sampling design was used to select the subjects of the study which included two groups of trained and untrained teachers of scholarship initiative course whom were selected based on the Cochran formula. The number of trained teachers was 232 and the number of trained ones was 196.The required data for measuring the variables were obtained from the questionnaire and the researcher-made behavioral–examining checklist. To measure the inquisitive attitude of the studied sample an attitude-examining questioner including 63 questions on Likert scale was used, and for measuring the problem solving scales and teaching process of the studied sample, the behavioral examining checklist was used each contained 20 items in the range of 1 to 5 in Likert scale. The reliability of attitude examining tool of requisites teaching attitude (in research field) was 0.81, and the checklist of behavioral examining of teaching process was 0.76. The statistical analysis of the data was done by SPSS software. At the inferential level, the Kolmogorov-Smirnov was used to determine the normality of data and the T-test of the two independent groups and one-way analysis of variance were used as well. The obtained results of descriptive and inferential spastics are as follows: The obtained results of the statistical test indicated that there was no significant difference between the inquisitive attitude and skills and teaching process of the two groups of trained and untrained teachers from scholarship course, but there were significant differences in the level of 5% error among the two mentioned groups. Other results of this study show that there have been significant differences in the skill of inquisitive attitudes of trained teachers at different educational periods, but there have been no significant differences in the skills of inquisitive attitudes of trained teachers with various service records. Also, comparatively speaking, there have been no significant differences in terms of the ‘problem solving skill’ and the ‘teaching processes between trained teachers with different services records and teachers with the experience of teaching at different courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action Research
  • Inquisitive Attitude
  • Teaching Process
  • problem solving