بررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس مدل ویک و لئون

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس مدل ویک و لئون بوده است. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی تمام وقت(230نفر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بود که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، تعداد 100 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و داده های مورد نیاز به وسیله ی پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصین، و پایایی ابزار نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر 81/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با آماره های آمار توصیفی(میانگین، درصد، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون T تک گروهی وT گروه همبسته) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده حاکی از آن است که ویژگی های سازمان یادگیرنده در حد کمتر از متوسط اجرا می شود و تفاوت معنی داری بین وضع موجود و وضع مطلوب در میزان کاربرد ویژگی های سازمان یادگیرنده وجود دارد. از نتایج این تحقیق می توان در اصلاح و بهبود فرایند های کاری و اجرایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Implementation of Learning Organization Components in Islamic Azad University Ardabil Branch Based on Wick and Leon Model

نویسندگان [English]

  • Sadraddin Sattari 1
  • Yosef Namvar 1
  • Reza Rezaei Zarchi 2
1 Associate professor. Department of Education, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
2 M.A Educational Science. Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to survey the implementation of learning organization characteristics based on Wick and Leon model at the Islamic Azad University, Ardabil Branch. The research method was ‘applied research’ and the data collecting method was the ‘descriptive’ method (cross-sectional survey). The research population was all of full-time faculty members (230 members) in the Islamic Azad University, Ardabil Branch. 100 faculty members were selected as the samples of the study through random sampling method. A researcher-made questionnaire was used for collecting the data. The validity of the questionnaire was surveyed by a number of specialists’ review and the reliability was surveyed by the Cronbach Alpha coefficient as to be 0.81 (r=0.81). The data of the study were analyzed via calculating the mean, standard deviation and one sample T-test. The results of the data analysis showed that learning organization characteristics were used in low quantity and there was a significant difference between current position and excellent position based on learning organization characteristic application. The results of this study can be used to improve universities and higher education institutions work processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • Wick & Leon Model
  • Islamic Azad University Ardabil Branch