بررسی میزان آگاهی معلمان علوم دوره ی راهنمایی و دبیران زیست شناسی دوره ی متوسطه از فناوری های نوین غرب مازندران

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی معلمان راهنمایی و دبیران زیست شناسی غرب مازندران از فناوری‌های نوین و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری معلمان علوم و دبیران زیست می باشد که تمامی 116 نفر معلمان و دبیران شهرهای نوشهر و چالوس و تنکابن به صورت سرشماری مورد آزمون قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته شامل 37 سؤال با آلفای کرونباخ 0.78، در بخش‌های علوم ‌رایانه، فناوری‌ اطلاعات، فناوری ‌نانو، زیست ‌فناوری، انرژی هسته‌ای و علم سلول‌های بنیادی می‌باشد. داده‌ها از طریق جدول‌های فراوانی و آزمون X²، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که میزان آگاهی معلمان و دبیران از فناوری‌های نوین در حد کم در مقابل تمایل آنها به ارایه ی هر یک از مباحث فوق در برنامه‌درسی، تا حدودی بسیار می باشد. ضمناً میزان آشنایی ایشان با کاربردهای عملی و تجاری فناوری‌های نوین نیز، کم می‌باشد.                

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Guidance School and Biology High School Teachers’ Awareness of Modern Scientific Technology

نویسندگان [English]

  • Tahereh Khanjani 1
  • Kamyan Khazaei 2
  • Hosseinali Taghipour 2
1 M.A Curriculum, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran
2 Assistant professor. Department of Educational Science, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran
چکیده [English]

 This study aimed to investigate the knowledge of modern descriptive-cross-sectional technologies in secondary and high school teachers in western Mazandaran. Thel science. nuclear power, and fundeta is a questionare consisting of 37 questions on internet science, it, nano technology, b population included all 116 science and biology teachers in Nowshahr, Chalous, and Tonekabon. The data collection instrument was a questionnaire consisting of 37 questions on Internet Science, IT, Nano Technology, Biotechnology, Nuclear Power, and Fundamental Cell Science.   The data were analyzed by means of collective tables, X² test. The results showed the poor knowledge of the above technologies all over the country. On the contrast, teachers liked to have the subjects in curriculums. Moreover, their lack of presenting the subject could be traced in their fear to get involved in it due to their poor knowledge of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Technologies
  • Information technology
  • Nanotechnology
  • Nuclear Energy
  • Science of Stem Cells