رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین با سخت رویی فرزندان

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

در این پژوهش، ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، استبدادی و سهل‌گیرانه، با سخت‌رویی فرزندان به روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی مورد بررسی قرار گرفت و از تعداد 1036 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره ی کارشناسی ورودی سال تحصیلی 85-84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تعداد 300 نفر به تفکیک جنسیت در دو گروه علوم انسانی و علوم زیستی و در محدوده ی سنی 19 تا 25 سال از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش میزان سخت‌رویی دانشجویان از پرسشنامه ی 50 سؤالی کوباسا و برای سنجش شیوه‌های فرزند پروری، از پرسشنامه ی 30 سؤالی باوم ریند که دارای روایی و پایایی بالا می باشند، استفاده شد. سپس داده‌های حاصل مربوط به فرضیه های اصلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تعقیبی « فریدلی» و همچنین داده های مربوط به فرضیه های ویژه از طریق آزمون t استودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند، بین شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه با سخت‌رویی فرزندان رابطه ی مثبت معنی‌دار و بین شیوه ی فرزندپروری استبدادی با سخت‌رویی فرزندان، رابطه ی منفی معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین شیوه ی فرزندپروری سهل‌گیرانه با سخت‌رویی فرزندان، رابطه وجود ندارد. در ضمن بر اساس تحلیل فرضیه های ویژه ی پژوهش، بین میزان سخت‌رویی دختران و پسران، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در حالی که بین میزان سخت‌رویی دو گروه علوم انسانی و علوم زیستی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Parents’ Child Rearing Styles and Children’s Hardiness

نویسنده [English]

  • Masoud Naghipour
M.A. Educational psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

In this study, the relationship between different child rearing styles (authoritarian, democratic, and easygoing) in parents and hardiness in their children was studied. The research question was whether there was a relationship between parents’ rearing styles and hardiness in children. In order to find answer to the above question, 300 university students were selected on the basis of their sex (males and females) major (humanistic and biological branches of science) and age (19 to 25). Khobasa hardiness inventory (50 items) and Baumrind (30 items) questionnaire were administered to assess the hardiness in students and child rearing styles in parents, respectively. The Pearson correlation test and a post-hoc test (freedly + test) were used to analyze the obtained data. Regarding the obtained fact, two other hypotheses (the two sexes and the two majors differs in hardiness) were tested and to test the above hypotheses the statistical + student test was used. The results showed that there was a significant positive correlation between democratic rearing style and hardiness in children; moreover, there was a significant negative correlation between authoritarian style and hardiness. However, it seemed that easygoing rearing style and hardiness in children were not correlated. The two sexes differed significantly in hardiness but not the two university majors (humanistic and biological).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Rearing Styles (Authoritarian
  • democratic
  • and Easygoing)
  • Hardiness (Commitment
  • Control
  • Challenge)