بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان

نویسندگان

1 دستیار علمی دانشگاه پیام نور تاکستان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه علوم تربیتی، تاکستان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه علوم تربیتی، تاکستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با کاربست روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی، بررسی رابطه ی بین عوامل مدل پنج عاملی شخصیت با شادکامی دانشجویان را مورد هدف قرار داده است. به منظور گردآوری داده ها و پیمایش نظرها، از میان جامعه ی آماری تحقیق، که شامل 14498 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 90-1389در مراکز دانشگاهی پیام نور استان قزوین بود، تعداد 380 نفر(281دختر و 99 پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه ی آماری گزینش شدند. عوامل شخصیت و شادکامی، به ترتیب با  پرسشنامه های شخصیت نئو و شادکامی آکسفورد مورد ارزشیابی قرار گرفتند. روایی محتوایی و صوری ابزار پژوهش با استفاده از نظر متخصصین و تحلیل عوامل و پایایی آن با تأکید بر همسانی درونی و محاسبه ی ضریب آلفای کرانباخ، در عوامل اصلی روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیری و مسوولیت پذیری به ترتیب78/0، 70/0، 69/0، 84/0، 87/0 و برای پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد، 93/0 محاسبهو مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون پردازش آماری گردید. نتیجه نشان داد که، شادکامی با مسوولیت پذیری همبستگی مثبت و معنادار، و با روان رنجوری همبستگی منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Five-Factor Model of Personality and Happiness among University Students

نویسندگان [English]

  • Arezou Azimzade Parsi 1
  • Ali Hoseinimehr 2
  • Azra Rahmani 3
1 Payame Noor Takestan University, Takestan, Iran
2 Assistant professor, Department of Education, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
3 Department of Education, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate the relationship between the five-factor model of personality and happiness. The research method was descriptive of correlation kind. The cluster sample (N= 380, 281 females and 99 males) was selected from the population i.e. 14498 students of Payam-e-Noor University branches of Qazvin province during the academic year of 2010-2011. The five factors of personality as well as happiness were assessed with the revised NEO personality and the Oxford happiness inventories, respectively. The reliability for general factors of neuroticism, extroversion, openness, agreeableness, and conscientiousness was 0.78, 0.70, 0.69, 0.84, 0.87, respectively, and for Oxford happiness inventories the Cronbach’s alpha coefficient was 0.93.   The data were analyzed using Pearson correlation and the regression method. The results showed that among the five personality factors, happiness was positively and significantly correlated to conscientiousness and negatively and significantly correlated to neuroticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neuroticism
  • extraversion
  • Openness
  • agreeableness
  • conscientiousness
  • Happiness