اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، باشگاه پژوهشگران جوان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ی دوم دوره ی متوسطه ی شهر ایرانشهر انجام گرفت. پژوهش حاضر شبه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه ی دوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال 90-1389 بوده که تعداد آنها 943 نفر و نمونه ی آن شامل 70 دانش آموز است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی ایسلر و میلر و مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند بود. داده های به دست آمده با روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین دو گروه از لحاظ هر سه متغیر وابسته تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که آموزش گروهی ابراز وجود باعث کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Assertive Training on Social Anxiety, Academic Success and Social Skills among Male Students of Iranshahar High Schools

نویسنده [English]

  • Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh
Young Researchers Club, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to examine group assertive training on social anxiety, social skills and academic success of male second level students in Iranshahr high schools. The design of the study was quasi-experimental, and of pretest-posttest-with-control group kind. The population of the study included second grade high school students in the academic year 2010-2011 consisted of 943 members and the sample included 70 students selected via multistage cluster sampling method that were involved in two groups: experimental and control. The instruments used in this study were Eisler & Miller Social Skills Rating Scale and Watson & Friend's Anxiety Scale. The obtained data were analyzed using multi-variable variance (Manova). The results showed that there was a significant difference among three the groups in the case of the three variables. The obtained results of this study demonstrated that group assertive training increased social skills and academic success and decreased social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic success
  • Social anxiety
  • Group Assertive Training
  • social skills