بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان صورت گرفته است. در این تحقیق از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه ی آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه ی کارکنان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان به تعداد 171 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و تعداد 120 نفر به عنوان نمونه ی آماری به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه ی هوش فرهنگی ساخته شده ی آنگ و همکاران و پرسشنامه  ی پنج عاملی شخصیت NEO به کار رفته است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ی هوش فرهنگی 85/0 و پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی برابر 82/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین پنج ویژگی بارز شخصیتی (برون گرایی، وظیفه شناسی، تطابق پذیری، روان رنجوری و گشودگی نسبت به تجربه) و هوش فرهنگی رابطه ی معنادار وجود دارد و ویژگی تطابق پذیری، بهترین پیش بینی کننده ی هوش فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Personality Characteristics and Cultural Quotient among the Personnel of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Ghadampour 1
  • Hussein Mehrdad 2
  • Hasan Ali Jafari 3
1 Assistant professor, Department of Education, Lorestan University, Lorestan, Iran
2 Assistant professor, Department of Education, Islamic Azad University, Khoramabad Branch, Khoramabad, Iran
3 M.A in Education. I.A.U. Khoramabad Branch, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

The present study has been carried out to investigate the relationship between personality characteristics and Cultural Quotient (CQ) among the personnel of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism organization of Lorestan Province. The research method was descriptive correlation, and the statistical population involved all employees of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (N=171). The Statistical sample was determined by using the Cochran formula, thus, 120 subjects were selected through proportional stratified sampling method. Two questionnaires were used for collecting the data: 1) Ang et al (2004) standard questionnaire and 2) five-factor personality traits standard questionnaire (NEO). In order to evaluate the questionnaire reliability, the Cronbach's alpha method was employed. The Reliability Coefficients for the Ang questionnaire was α=0.85 and for (NEO) questionnaire was α=0.82. The validity of the two questionnaires was considered as content validity and was investigated by collecting specialists’ comments. For analyzing the data, descriptive statistics on indicators such as average and standard deviation as well as inferential statistical tests such as Pearson correlation and multiple regression analysis were used. The results showed that there was a relationship between personality characteristics (Neuroticism, Extroversion, Agreeableness, Conscientiousness, and Openness to Experience) and cultural intelligence, also, Agreeableness was shown to be the best predictor for cultural intelligence (CQ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • Cultural Quotient
  • Cultural heritage