بررسی برنامه ی درسی تجربه شده ی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش ابتدایی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، وا حد تربت جام، تربت جام، ایران.

چکیده

این پژوهش به منظور "بررسی برنامه ی درسی تجربه شده ی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه" انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده است و جامعه ی آماری، اعضای هیأت علمی و مدرسین 15 نفر و دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه 50 نفر بودند. که کل جامعه ی آماری به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته و مشاهده ی نظام یافته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. از آزمون t تک نمونه ای وt  مستقل برای تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که استادان و دانشجویان معتقدند بین برنامه ی درسی اجرا شده و تجربه شده، همخوانی وجود ندارد. در اجرای برنامه ی درسی، از دیدگاه دانشجویان، رویکرد بالنده و از دیدگاه استادان، رویکرد حمایتی موفق و حمایتی ناموفق برنامه ی درسی تعاملی بیشتر مورد توجه است. در مورد همخوانی برنامه ی درسی اجرا شده و تجربه شده (نهفته، تعاملی و یاد گرفته شده) بین استادان و دانشجویان اتفاق نظر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Experimented Curriculum of Undergraduate Students of Elementary Education

نویسندگان [English]

  • Hossein Moameni Mahmouei 1
  • Morteza Karami 2
  • Saied Teymouri 3
1 Assistant professor. Department of Education, Islamic Azad University. Torbat-e-Heydarie Branch. Torbat-e-Heydarie. Iran
2 Assistant professor. Department of Education, Mazandaran University. Mazandaran. Iran
3 Assistant professor. Department of Education, Islamic Azad University. Torbat-e-Jam Branch. Torbat-e-Jam. Iran
چکیده [English]

This study intended to examine the experimented curriculum of undergraduate students of elementary education in the Islamic Azad University at Torbat-e-Heidarie. The research method was a survey. The population was the faculty members, teachers (n=15) and undergraduate senior B.A. students majoring in Elementary Education from the Islamic Azad University at Torbat-e-Heidarie (n=50). The total population was studied. A questionnaire and systematic observation were the data collection instruments in this study. A one-sample t-test and an independent t-test were used for analyzing the data. The results showed that the participant faculty members, teachers and students believed that there was no match between the implemented curriculum and experimented curriculum. In the curriculum implementation, from the students’ point of view, the ‘development approach’ and from the faculty members’ view, the ‘supportive approach’ was considered to be significant. Regarding the consistency of the implemented curriculum and experimented curriculum (concealed, learned and interactive curriculum), there was consensus between teachers and students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimented Curriculum
  • implemented curriculum
  • Higher Education
  • Elementary Education