بررسی ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد روانشناسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، باشگاه پژوهشگران جوان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط جهت‌گیری مذهبی (درونی/ بیرونی) با بهزیستی روانشناختی و به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشد. نمونه ی آماری پژوهش به حجم 71 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از دانشکده های مدیریت، حقوق و روانشناسی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده، از مقیاس‌های جهت‌گیری مذهبی (آلپورت، 1950) و بهزیستی روانشناختی PWI (کارول، 1988) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی به دست آمده بین نمره ی جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با بهزیستی روانشناختی از نظر آماری معنادار بود. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که جهت گیری مذهبی هم از نوع درونی و هم از نوع بیرونی آن قابلیت پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارد. این  نتایج را این طور می توان تبیین کرد هرچه میزان جهت گیری مذهبی جوانان درونی تر باشد، بهزیستی روان شناختی آن ها بیشتر خواهد بود. و هرچه میزان جهت گیری مذهبی جوانان بیرونی تر باشد، بهزیستی روانشناختی آن ها کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، جهت گیری مذهبی قابلیت پیش بینی بهزیستی روانشناختی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Orientation and Psychological Well-Being among University Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Maddahi 1
  • Mona Samadzadeh 2
  • Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh 3
1 Assistant professor. Department of Psychology Shahed University. Tehran. Iran
2 M.A Psychology
3 Young Researchers Club, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationship between religious orientation (internal/external) and psychological well-being which has been conducted in a correlation method. The population of the study included all Islamic Azad University, North Tehran Branch. The research sample volume included 71 students selected randomly via cluster sampling from management, law and psychology colleges. The scales of religious orientation (Allport, 1950) and PWI psychological well-being (Carol, 1988) were used to collect the data of the study. Stepwise regression analysis was used to analyze the data. The results showed that there was a statistically significant relationship between the internal and external religious orientation scores and psychological well-being. On the other hand, the results obtained from stepwise regression analysis showed that both internal and external religious orientations were capable to predict psychological well-being. These results could be determined in such a way that the more internal youth’s religious orientation, the more their psychological well-being and the more external youth’s religious orientation, the less their psychological well-being. On the other hand, religious orientation was capable to predict the psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological well-being
  • Religious orientation
  • Religion
  • mental health