تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ی پنجم شهر خرامه انجام شد. روش پژوهش، شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، برای هر دو گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه ی مورد نظر 150 دانش آموز پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر خرامه بودند، که دو گروه (هر گروه 22 نفر) به عنوان نمونه به شکل تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی سنجش عملکرد تحصیلی[1] (EPT) فام و تیلور و پرسشنامه ی شیفر برای سنجش خلاقیت بوده است. جهت محاسبه ی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی پرسشنامه ی عملکرد تحصیلی در مقیاس کلی 84/0 و خلاقیت در مقیاس کلی 74/0 به دست آمد و روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیر میانگین و درصد و از آمار استنباطی نظیر تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش راهبردهای فراشناخت 57% بر عملکرد تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل و 27% بر خلاقیت گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Impact of Meta Cognitive Training on the Educational Performance and Creativity of the Fifth-Grade Primary School Students

نویسندگان [English]

  • Abbas Gholtash 1
  • Ahmad Reza Oujinezhad 2
  • Mohsen Barzegar 3
1 Assistant professor. Department of education, Young Researchers Club, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
2 Faculty member. Department of education, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
3 M.A Curriculum, IAU, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of teaching meta-cognitive strategies on the educational performance and creativity of the-fifth-grade-primary-school students. The research method was quasi-experimental with a pretest and a posttest for both experimental and control groups. The target population included 150 students of fifth-grade primary school in Kherame city. Two groups of them (44 students) were selected as the sample of the study, that is, the experimental and the control groups. In order to collect the data the Educational Performance Test (EPT) and the creativity Schafer questionnaire were used. The comments of 10 educational experts were used to determine the validity of the questionnaire. Also, the reliability of the questionnaire was calculated using the Cronbach Alfa that was about 0.84 for the creativity Schafer questionnaire and 0.74 for the Educational Performance Test. The data was analyzed using the descriptive statistical methods such as ‘mean’ and the inferential statistics such as covariance. The findings of this study indicated that meta-cognitive strategies training had significant effect on educational performance (57%) and creativity (27%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Cognitive Strategies
  • educational performance
  • creativity