مقایسه ی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در فرایند برنامه ریزی درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 کارشناس ارشد. دبیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه ی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در فرایند برنامه ریزی درسی (طراحی، اجرا، ارزشیابی) صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه ی آماری، شامل همه ی معلمان با سابقه ی کاری بالاتر از 15 سال به تعداد 3899 نفر و سابقه ی کاری کمتر از 5 سال به تعداد 259 نفر در دوره های مختلف تحصیلی شهر رشت بوده است که به استناد جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 351 نفر معلمان با تجربه (بالای 15 سال) و تعداد 139 نفر معلمان کم تجربه (کمتر از 5 سال) انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که پس از تأیید روایی محتوایی، برای محاسبه ی پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که بین میانگین نمره های وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در فرایندهای طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی درسی تفاوت معنی داری وجود دارد. و همچنین میانگین نمره ی وضع مطلوب مشارکت معلمان با تجربه و کم تجربه در این فرایندها در مقایسه با وضع موجود بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Present and Ideal Status of Experienced and Inexperienced Teachers’ Participation in the Process of Curriculum Development

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Kazempour 1
  • Farideh Haghparast 2
  • Fereshteh Hedayati 3
1 Assistant professor. Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 M.A Educational sciences, IAU. Tonekabon Branch
3 M.A Educational sciences, Tonekabon’s High school Teacher
چکیده [English]

The main purpose of this study was to compare the present and the ideal status of teachers’ participation in the process of curriculum development (planning, implementation and evaluation) among Rasht experienced and inexperienced teachers. As for the population of the study, all Rasht teachers including 3899 experienced teachers (above 15 years) and 259 inexperienced ones (below 5 years) in different levels of education considering two educational districts were included. Based on stratified random sampling and based to Morgan’s table, 351 experienced teachers with more than 15 years of experience as well as 139 inexperienced teachers with less than 5 years of experience were selected. The coefficient (Cronbach Alpha) was used to calculate the reliability. By applying a researcher-made questionnaire, the validity of content was obtained using the Delphi method. The findings from the One-Way ANOVA showed that there was a significant relationship between the means of the experienced and the inexperienced teachers’ marks in the process of curriculum development (planning, implementation and evaluation) between present and ideal conditions of teachers’ participation at the level. Moreover, the means of the experienced and inexperienced teachers’ marks in this process of participation, in comparison to the ideal condition of participation, was higher than the present status of participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers’ Participation
  • Curriculum Development
  • Experienced and Inexperienced Teachers