رابطه ی سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی سلامت روانی معلمان با رفتار شهروندی سازمانی 1 آنان در مدارس شهرستان پاکدشت بود. تحقیق به شیوه ی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی معلمان مدارس 89 به تعداد 2297 نفر بود. حجم نمونه ی پژوهش مطابق با - پاکدشت (دوره های سه گانه) در سال تحصیلی 90 جدول مورگان 330 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده GHQ‐) ها از پرسشنامه ی رفتار شهروندی سازمانی (پود ساکف و همکاران، 1997 ) و پرسشنامه ی سلامت روانی 28 ) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مؤلفه های سلامت روانی معلمان یعنی علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی، افسردگی و سطح رفتار شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی مشخص کرده است که دو مؤلفه ی افسردگی و کارکرد های اجتماعی می توانند به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی معلمان عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Mental Health and Organizational Citizenship Behavior among Schools Teachers in Pakdasht

نویسندگان [English]

  • Nader Soleymani 1
  • Mohammad Hossein Siri 2
1 Assistant professor. Islamic Azad University. Garmsar Branch. Garmsar. Iran
2 M.A Educational Management, IAU. Garmsar Branch
چکیده [English]

The purpose of the study was to explore the relationship betweenmental health and organizational citizenship behavior .The study used the descriptive (correlation) method of data collection. The participants in this study were 330 teachers (Elementary =122, Guidance School =95, Secondary =113) at schools in Pakdashat city. Two instruments were used to collect data: the organizational citizenship behavior was measured via Poud Sakoff et al (1997) questionnaire. The teachers’ mental health was measured via the GHQ-28 inventory.  The data were analyzed by using the Pearson product-moment correlation technique and multiple regressions. The major findings were as follows: A significantly negative relationship was found between total mental health and teachers’ organizational citizenship behavior. A significantly negative relationship was explored between each of the dimensions of mental health (physical morbid signs, Anxiety) with organizational citizenship behavior. The multiple regression analysis indicated that two dimensions of mental health (Social dysfunction and Depression) were significant predictors of OCB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • organizational citizenship behavior
  • teacher
  • School