اثر بخشی مشاوره ی گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش تعارضات زناشویی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه خاتم، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه مشاوره، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی مشاوره ی گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش تعارضات زناشویی زنان انجام شد. روش پژوهش در این مطالعه از نوع شبه آزمایشی و جامعه ی آماری 24 نفر از مراجعین زن در شهر رامسربود که طبق پرسشنامه ی تعارضات زناشویی (MCQ) دچار تعارضات زناشویی بودند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه 12 نفره آزمایش و  گواه قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش در 8 جلسه ی 90 دقیقه ای تحت مشاوره گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباطی محاوره ای قرار گرفتند. متغیرهای تعارضات زناشویی، میزان همکاری، رابطه جنسی، واکنش های هیجانی و رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان همسر با استفاده از پرسشنامه MCQ در قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده، تغییرات معناداری را در تمام متغیرها نشان داد. طبق یافته های این مطالعه می توان گفت مشاوره ی گروهی به شیوه ی تحلیل ارتباط محاوره ای، روش مناسبی برای کاهش تعارضات زناشویی زنان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Transactional-Analysis-Group Counseling on Reducing Women’s Marital Conflict

نویسندگان [English]

  • Sahar Hayatbakhsh 1
  • Abdollah Shafiabadi 2
  • Bagher Sanaei Zaker 3
1 M.A Counseling. Khatam University
2 Professor. Department of counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Professor. Department of counseling, Tarbiyat Moalem University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of transactional-analysis-group counseling on reducing marital conflicts in women. In this quasi-experimental study, 24 women with marital conflicts (based on the marital conflict questionnaire) who had referred to counseling centers in Ramsar were selected by available sampling and participated in the study. The subjects were randomly assigned in two groups of experimental and control. The subjects of the experimental group received 90 minutes of group counseling through TA during 8 sessions. The variables of cooperation, sexual relationship, emotional reaction, and family relationship with wife and friend relatives were examined by MCQ before and after the intervention. After analyzing the statistical data with covariance analysis, significant changes were observed in all variables. Based on our findings in this study, it was indicated that group counseling through TA was the effective method in reducing marital conflicts in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transactional analysis
  • Marital conflicts
  • Group counseling