مطالعه ی مقایسه ای سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان جدید الورود با دانشجویان سال آخر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، پارس آباد مغان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان جدید الورود و سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجـویان ورودی سال های 86 و 88 به تعداد 2302 نفر بوده که نمونه‌ها با استفاده از فرمول کوکران، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، از بین ورودی های سال 86 (69 زن و 206 مرد) و سال 88 (74 زن و 224 مرد) گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر پرسشنامه ی مشخصات فردی، از پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه ی عزت نفس آیزنگ استفاده شد. که در پژوهش‌های مختلف برای آزمون‌های گلدبرگ و آیزنگ، پایایی و روایی به ترتیب 88/0 و 790/0 گزارش شده است. به منظور بررسی و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین خرده مقیاس های سلامت روانی دانشجویان هم برحسب سال ورود به دانشگاه، و هم برحسب جنسیت، تفاوت معناداری وجود داشت. و دانشجویان جدید الورود در تمامی خرده مقیاس های سلامت روانی نسبت به دانشجویان سال آخر از سلامت بالاتری برخوردار بودند. دانشجویان دختر نسبت به پسر در خرده مقیاس های نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی از سلامت پایین تری برخوردار بودند. اثر متقابل جنسیت در سال ورود به دانشگاه با هیچ کدام یک از خرده مقیاس های سلامت روانی دانشجویان، معنادار نبود. یافته های تحلیل واریانس عاملی، نشان داد که بین نمره ی کلی سلامت عمومی دانشجویان، بر حسب جنسیت و سال ورود به دانشگاه، تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل واریانس عاملی، گویای آن بود که بین عزت نفس دانشجویان  بر حسب سال ورود به دانشگاه و جنسیت، تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Mental Health and Self-Esteem of Freshman and Junior Students

نویسندگان [English]

  • Azim Ghasemzadeh
  • Rahim Youneci Hamzeh Khanlou
Department of Counseling, Islamic Azad University, Pars Abade Moghan Branch, Pars Abade Moghan, Iran
چکیده [English]

The study reported here was conducted to compare the mental health and self-esteem of freshman and senior students of Pars Abad Azad University by using the descriptive-analytical method. By using Kokran sampling formula 573 male and female students were selected to a stratified random sampling from among the entry year 1386 (69 females and 206 males) and 1388 (74 females and 224 males). To collect the needed data, in addition to the demographic questionnaire, Goldberg (28-CHQ) and Eysenck self-esteem (30 questions) Questionnaires were also used. The reliability and validity of Goldberg (28-CHQ) and Eysenck self-esteem (30 questions) Questionnaires were 0.88 and 79% respectively. To analyze the data, the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) method was used. The results suggested that there were significant differences in the mental health subscales both in terms of the students’ entering year and in terms of gender.Also, freshman students, in all subscales of mental health, were higher than the senior students. Female students had lower health than males in the subscales of physical symptoms, anxiety and insomnia. Gender and year of entry with any of the mental health subscales were not significant. Variance analysis results indicated that there were significant differences between overall scores of public health of students in terms of gender and year of entry to university; also, the results indicated that there was no significant difference between self steem of students in terms of gender and year of entry to university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Self-esteem
  • Freshman and Senior Students