ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1) دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، باشگاه پژوهشگران جوان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران صورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه ی آماری شامل 91 نفر از رؤسا و معاونین دانشگاه می باشد که در این طرح تحقیق شرکت نمودند. در این تحقیق به دلیل محدود بودن حجم جامعه، نمونه با جامعه برابر بوده و از شیوه ی سرشماری استفاده شده است. جهت گردآوری داده از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد که روایی آن تأیید و پایایی آن بر اساس روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) به میزان 85/0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی (آزمون دوجمله ای) یافته ها، نشان داد که مؤلفه های رسالت دانشگاه، فرهنگ دانشگاهی، مدیریت سازمان، نظام پذیرش دانشگاه، منابع انسانی، فناوری اطلاعات عواملی هستند که تعیین کننده ی زیر ساخت مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی هستند و با این مؤلفه ها می توان مدیریت دانش را در دانشگاه به کار گرفت. در صورت به کار گیری مدیریت دانش، اعتماد در سازمان بالارفته، ارتباطات مؤثرتر، فرهنگ کار گروهی غنی تر، حیطه مسئولیت‌ها شفاف تر، اعتماد به نفس بیشتر، سازمان انعطاف پذیرتر، فرایند های اداری علمی تر و اخلاق حرفه ای افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Practical Model to Implement Knowledge Management and its Impact on the Islamic Azad University Branches in Mazandaran Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Sayed Abdollah Khavari 2
  • Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh 3
1 Associate professor. Department of psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
2 M.A Educational Management
3 Young Researchers Club, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The present study, as a descriptive research and as a survey, aimed to present a practical model to implement knowledge management and to show its impact on the Islamic Azad University Branches of Mazandaran Province, Iran. Firstly, a model was presented using the documentary studies approach to implement knowledge management in the participant universities. Secondly, to highlight its effects, the researcher-designed questionnaire, whose validity was confirmed and determined as 0.85 based on the ‘internal consistency’ approach (Cronbach’s alpha), was used. The population consisted of 91 people including head masters and deputies of the universities who participated in the experiment. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data and the obtained results indicated that the components of university missions, academic culture, enterprise management, university admissions system, human resources and information technology were the factors that determined knowledge management infrastructure in the Azad University branches; that is to say, knowledge management could be implemented in a university through applying these components. The research findings also indicated that if knowledge management were implemented, confidence would be increased in the organization; and communications would be more effective, teamwork culture would be richer, sphere of responsibilities would be clearer, self-confidence would be increased, the organization would be more reflexive, the administrative processes would be more practical and professional ethics would be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge Management
  • Islamic Azad University
  • organizational performance