مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستان های استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف مقایسه ی ویژگی های شخصیتی مدیران موفق و ناموفق دبیرستان های استان مازندران صورت گرفته است. روش این تحقیق توصیفی از نوع علمی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دبیرستان های استان مازندران  به تعداد 480 نفر بود که پس از همتاسازی مدارس (از لحاظ سابقه مدرسه، تعداد دانش آموزان، وضعیت معلمان و تجربه مدیریتی) و بر مبنای درصد قبولی های دو سال اخیر، 22 مدیری که بیشترین درصد قبولی را داشته اند (مدیران موفق) و 23 مدیری که کمترین درصد قبولی را داشته اند (مدیران ناموفق) شناسایی و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش ویژگی های شخصیتی از فرم کوتاه پرسش نامه شخصیت نئو استفاده شد. پس از تأیید روایی و محاسبه پایایی ابزار، داده های پژوهش با استفاده از شاخص های گرایش مرکزی، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس و تعقیبی شفه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین مدیران موفق و ناموفق از لحاظ ویژگی های شخصیتی چون دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری تفاوت معنی داری وجود دارد، لیکن در خصیصه های روان رنجورخویی، برون گرایی و انعطاف پذیری میان آنها تفاوت ها معنی داری نبود. همچنین با ورود متغیر جنسیت نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مربوطه نشان داد که در ترکیب های مختلف بین جنسیت و موفقیت مدیران در دو ویژگی دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری، همه تفاوت های مشاهده شده به نفع مدیران موفق زن معنی دار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Personality Traits among Successful and Unsuccessful Principals in High Schools of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Habibollah Mashayekhi 1
  • Ali Khalkhali 1
  • Narges Farajollahi 2
1 Assistant professor. Department of education, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 M.A Educational sciences, IAU, Tonekabon Branch
چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the personality characteristics of successful and unsuccessful principals in high schools of Mazandaran province. The present study was conducted in a scientific-comparative type. The sampling was conducted in multistage and on the basis of purposeful and stratified random sampling methods. The final sample included 22 successful and 23 unsuccessful principals. To identify the personal qualities, the short form of NEU questionnaires was used in this study. To analyze the data, statistical methods such as T-tests, F and Shefe were applied. The results showed that there were a significant difference between the successful and unsuccessful principals in terms of characteristics such as Agreeableness, and Conscientiousness. However, the Neuroticism; Extraversion and Openness there were not any significant difference between the two groups. Also, a significant difference was shown to exist between the personality characteristics of the two samples in terms of their sex variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful Managers
  • Unsuccessful Managers
  • personality traits
  • high school