مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 استادیار. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 کارشناس ارشد روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی برابر نیست و در یک محیط مشابه اجتماعی، توان مقابله انسانها با مسایل و مشکلات متفاوت است. در این پژوهش، اثربخشی دو روش آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر میزان سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان بررسی و مقایسه گردیده، جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان رامسر مشغول به تحصیل 89-1388 بود. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ و پرسشنامه سازگاری AISS ویژه دانش آموزان دبیرستانی بهره گیری شده و نمونه آماری شامل 45 نفر از دانش آموزان دختر سال اول شهر رامسر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنووا استفاده شد. یافته های پژوهش نشـان دادند که بین اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان تفاوتی وجود ندارد. روش آموزش حل مسأله بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری مؤثر است. روش آموزش ابراز وجود بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of the self assertiveness training and problem solving on the aggression and adaptation in students

نویسندگان [English]

  • Javad Khalatbari 1
  • Shohreh Ghorbanshiroudi 2
  • Nafiseh Mobaleghi 3
1 Assistant professor. Islamic Azad University. Tonekabon Branch
2 Assistant professor. Islamic Azad University. Tonekabon Branch
3 M.A Degree Psychology Field. IAU Tonekabon Branch.
چکیده [English]

This study compared the effectiveness of the self assertiveness training and problem solving on the aggression and adaptation has been done. Method in this study, experimental design, pre-test, post-test and control groups respectively. The study of 500 from all girls’ students in first year high school that was 250 accidentally Ramsar city that who people from randomly selected fully Eysenck adaptation questionnaire responded. The 80 people who score high aggressive and maladapted are selected. Finally 45 people with high mark have been completely random in three 15-man group that had a pilot training program  and problem solving an assertive training in six 90-minute session to receive a workshop style sessions. And at the end of sessions from three groups the post test was performed. Data collected for testing hypotheses of this study, using multivariate analysis of variance statistical test was analysis Theory  analysis  showed : The  effect  of self-assertiveness training and problem solving on adaptation and aggression isn't different. Problem solving skills training is effective in reducing of aggression Problem solving skills training is effective on increasing the adaptation Self-assertiveness training is effective in reducing highaggression Self- assertiveness training is effective on increasing of adaptation. In general, effectiveness of self-assertiveness & problem-solving on aggressiveness is more of adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertive training
  • problem solving
  • Adaptability
  • aggression