مقایسه تهیّج پذیری و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان تهیّج طلبی و مؤلفه های آن در میان افراد ورزشکار در مقایسه با افراد غیر ورزشکار می باشد. پژوهش مورد نظر در مقوله مطالعات علی- مقایسه ای قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تشکیل دادند. آزمودنی های مورد مطالعه در مجموع شامل 160 آزمودنی (80 نفر دانشجوی ورزشکار و 80 نفر دانشجوی غیر ورزشکار) با میانگین سنی 22 سال می باشند. به منظور سنجش تهیّج طلبی و مؤلفه های آن از مقیاس تهیّج طلبی زاکرمن (SSS-V) استفاده شد. آلفای کرونباخ برای پرسش های این مقیاس 75/0 وضریب همبستگی بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله چهار هفته79/0r= گزارش شده است. با اعتبا برای آن که بتوانیم در جهت وارسی فرضیه های پژوهش حرکت کرده و به بررسی این مطلب بپردازیم، که آیا بین مؤلفه های تهیّج طلبی(هیجان زدگی و ماجراجویی، تجربه جویی، بازداری زدایی و حساسیت نسبت به یکنواختی یا ملال پذیری) در بین دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد یا نه، از آزمون t مستقل بهره گرفته ایم. به طور کلی نتایج پژوهش نشان دادند که سطح تهیّج طلبی و مؤلفه های آن در  دانشجویان ورزشکار بیش از سطح تهیّج طلبی دانشجویان غیر ورزشکار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare sensation seeking trait and their components in athlete’s individual and non athletes individual

نویسندگان [English]

  • Saeed Teymouri 1
  • Hossein Moameni Mahmouei 2
  • Ali Mashhadi 3
1 1) Faculty member of Islamic Azad University. Torbat jam Branch
2 2) Faculty member of Islamic Azad University. Torbat Heydarieh Branch
3 3) Faculty member of Ferdousi University. Mashhad
چکیده [English]

The main aim of the study was to compare sensation seeking trait and their components in athletes individual and non athlete’s individual. The research method was the casual-comparative study.All subjects studied included 160 subjects (80 students, 80 student athletes and non athletes) with a mean age of 22 years. For assessment of sensation seeking and their components politics Zuckerman scale (SSS-V) was used. Cronbach's alpha for this scale questions 0/75 and correlation between subjects score twice in the space of four weeks r=0/79 reported.Data analysis using t test, revealed that sensation seeking trait and their components in athlete’s individual higher than non athletes individual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensation seeking
  • Thrill seeking
  • and non-athlete student athlete son