رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکاء

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی ها و وضعیت آموزشی و روانی است. در این تحقیق از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری، کلیه دانش آموزان دوره دبیرستان استان مازندران در سال 1388 به تعداد 16153 بودند. نمونه آماری هم از طریق جدول مورگان 375 نفر دانش آموز دبیرستانی به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه استاندارد، استفاده شده است. دانش آموزان به سه مقیاس آزمون اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و پیامک پاسخ دادند. یافته‌های تحلیل شده نشان دادند که: بین دو متغیر استفاده افراطی از اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. و همچنین بین دو متغیر استفاده افراطی از پیامک و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. اما بین دو متغیر استفاده افراطی از اینترنت و احساس تنهایی رابطه معنادار وجود داشت.برای دو متغیر استفاده افراطی از پیامک و احساس تنهایی هم رابطه معنادار وجود داشت. میزان استفاده افراطی از اینترنت در دختران بیشتر از پسران می باشد. و همچنین میزان استفاده افراطی از پیامک در دختران بیشتر از پسران می باشد. بین هر یک از مؤلفه های پیامک (واکنش هیجانی، ادراک استفاده افراطی، حفظ روابط) و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود داشته و بین هر یک از مؤلفه های پیامک (اعتیاد به sms) و احساس تنهایی هم رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the use of extreme from technology (Internet and SMS Addiction) and educational and psychological state high school students

نویسندگان [English]

  • Ramazan Hassanzadeh 1
  • Mohammad Salehi 2
  • Alireza Rezaei Kiyasari 3
1 1) Faculty member of Islamic Azad University. Sari Branch
2 2) Faculty member of Islamic Azad University. Neka Branch
3 3) M.A Degree Instructional Technology Field. IAU Sari Branch
چکیده [English]

Objective of this study was evaluate the relationship between extreme use of this technology and educational and psychological state in high school boys and girls of Sari are two topics that mobile Internet and text messaging function and level the scores and loneliness, students consider and review were is. In this study the research method used is correlation. All the statistical community secondary school students of Mazandaran province in 1388 to 16,153 the number of people gave up. The sample of 375 people through the Morgan table high school students way cluster - were selected randomly for data collection and library studies and the standard questionnaire used. Three students to the Internet addiction scale test, loneliness, and responded to text messages. Results showed that: Variable between two extreme Internet use and academic achievement is no meaningful relationship. Between two variables and extreme use of text messaging and there is no significant relationship between academic achievement. But between two variables using the Internet and extreme loneliness was a significant relationship, in other words an extremist who fully use the Internet, they are lonelier. Two variables for extreme use of SMS and loneliness, also was a significant relationship; in those fully extreme use of SMS to more loneliness. Extreme levels of Internet use in girls than boys are. And the extreme levels of SMS use in girls than boys are. Between each SMS component (emotional response, perception extreme use, maintaining relationships) and addiction to the Internet connection exists. And between each SMS component (addiction to sms) and loneliness, the relationship exists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • Loneliness
  • academic achievement
  • SMS Addiction