پیش بینی تعارض کار- خانواده و دلبستگی شغلی بر اساس ابعاد موفقیت کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چکیده

هدف از این تحقیق پیش بینی تعارض کار- خانواده و دلبستگی شغلی بر اساس ابعاد موفقیت کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. از این جامعه آماری بر اساس جدول کوهــن (2001، به نقل از حسن زاده، 1387) تعداد 181 نفر از کارمندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به سؤال های پرسشنامه های دلبستگی شغلی توماس لاداهل و کجنر(1968)، ابعاد موفقیت پارکـر و کازمایر(1991) و نیز پرسشنامه محـقق ساخته تعارض کار- خانواده پاســخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که از بین ابعاد شش گانه موفقیت (شامل دست یابی به مقام و ثروت، کمک به جامعه، روابط خانوادگی، موفقیت شخصی، موفقیت حرفه ای و امنیت) بُعد دست یابی به مقام و ثروت به طور منفی و مـعـنی دار (p<0.001) و بـُعد موفـقیت شـخصـیبـه صورت مثبت و معنی دار (p<0.05) توانستند تعارض کار - خانواده کارکنان را پیش بینی نمایند. همچنین یافته ها نشان دادند که از بین ابعاد شش گانه مذکور بُعد کمک به جامعه به صورت مثبت و معنی دار (p<0.001) و بُعد موفقیت شخصی به صورت منفی و معنی دار(p<0.05) توانسته دلبستگی شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The predict of work-family conflict and job attachment from success dimensions among employees of Natanz Medical Hygiene Network

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Kamkar 1
  • Elham Madani 2
1 1) Assistant professor. Islamic Azad University. Khorasgan Branch
2 2) M.A General psychology, IAU. Khorasgan Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict work-family conflict and job attachment from success dimensions in Natanz.181 employees were selected randomly and Thomas Landel & Kejner job attachment questionnaire, Parker & Chuzmmier success dimensions, and a researcher made questionnaire were administered among them. The present study is correlation research. The results of step by step multivariate regression show that among six success dimensions only wealth and position success dimension has negative (p<0.001) and personal success dimension has positive  significant  predictive  power (p<0.05) for prediction or work-family conflicts. Also results shows the socially help success dimension has positive significant predictive power (p<0.001), and the personal success dimension has negative significant predictive power (p<0.05) for job attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-family conflict. Job attachment. Success dimensions. Personal success. Socially success