ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انجام شد. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ساری تشکیل داده اند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و برای تعیین حجم نمونه از شیوه آماری استفاده شد که بر این اساس 1200 نفر در این پژوهش مشارکت داشته اند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مقدار 80/. محاسبه گردید. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی نظیر (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی نظیر (آزمون t تک گروهی، t دوگروهی مستقل و تحلیل واریانس یک عاملی) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه آزاد ساری از مهارت های زندگی برخوردارند. دانشجویان دخترنسبت به دانشجویان پسر دانشگاه از مهارت های زندگی بیشتری برخوردارند. بین میانگین مؤلفه های زندگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تفاوت وجود دارد. دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه از مهارت های زندگی برخوردارند و نتیجه آخرین فرضیه پژوهش نشان می دهد که تفاوت میانگین مهارت های زندگی دانشجویان دانشکده ها از لحاظ آماری معنی دار است. از پیشنهاد های مهم این پژوهش برگزاری جلسه های سخنرانی و همایش مهارت های زندگی به طور مداوم، آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان به صورت الکترونیکی، کتاب، جزوه و برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study assessment life skills students of Islamic Azad University of sari branch

نویسندگان [English]

  • Kiumars Niazazari 1
  • Fattane Amuei 1
  • Mohammad. Taghi Maddah 1
  • Abolghasem Barimani 2
1 Faculty member of Islamic Azad University. Sari Branch.
2 Faculty member of Islamic Azad University. Neka Branch
چکیده [English]

This research has been done with objective assessment life skills student of Islamic azad university sari branch. .The research methodology is survey. All university students have formed statistical population. Sampling method was classifical random and for determination sample volume has been used of statistical methods. In the research participated 1200 persons. Data collection has been done by questionnaire .for determination questionnaire validity have been used content and formal validity and reliability of questionnaire was studied with utilization of cronbach, s alpha and was calculated. ./80 the research data analysis was carried out by descriptive statistics such as (mean, variance and standard deviation) and inferential statistics such as (one group t test, independent two groups and analysis of Varian's for one variable. the result  analysis with Spss  software. The research finding demonstrate that: the students of Azad University enjoy life skills. The girl students as well as the boy students enjoy of better life skills.  There is different between indexes grades mean of student. There is significant different between life skills of boy students. There are significant different indexes grades mean of boys and girls university student. The students of different colleague students enjoy life skills. The results of final hypothesis demonstrate that: there is significant different between mean life skills university students' colleague. The important suggestion of this research is accomplish lecture meeting, continuous life skills congress and trait of life skill facet internet, book, booklet, and accomplish educational different workshop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • Higher Education
  • IAU