بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای اسلام برگرفته از آیات قرآن بر کاهش اضطراب دختران دبیرستان‌‌های اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای اسلام برگرفته از آیات قرآن بر کاهش اضطراب دختران دبیرستان‌های ناحیه 4 شهر اهواز در سال تحصیلی 1388 بود. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اهواز می‌باشد که در سال تحصیلی 89-1388 به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه آماری آن 50 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های ناحیه 4 شهر اهواز که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نمـونه کلیـه دانش‌آمـوزان این مقطـع که به وسیله پرسشنامه اضطراب، میزان اضطراب آن‌ها سنجیده شده است و تعداد 50 نفر که بالاترین نمرات را در آزمون مذکور کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه گواه) تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب کتل بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های مقابله‌ای اسلام برگرفته از آیات قرآن باعث کاهش اضطراب دختران دبیرستانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of teaching of contrastive training skills originated of Quran on reducing anxiety among high school girl student in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Moarefzadeh 1
  • Mansor Sodani 2
  • Abdollah Shafiabadi 3
1 1) M.A, Consoling. IAU Research & Science Branch of Khuzestan
2 2) Assistant professor. Chamran University. Ahvaz. PhD
3 3) Professor. Allameh University. PhD
چکیده [English]

The Purpose of present research was to study effect of contrastive according to Quran on anxiety among high schoolgirl student in Ahwaz in academic year of 1388. Statistical society of this study are 50 female students of forth area of Ahwaz city who were selected randomly. The rate of anxiety of sample group was measured by questioner. Sample members were categorizing in two groups. The Katel anxiety question in this study was used as a tool. The method of research is semi-experimental and design is pre test-post test by control group.  In order to analysis data, the seventeenth edition of Spss, descriptive works, (ANCOVA) one way covariance method, (MANCOVA) multi-variables covariance method and Cronbach methods were used. The results by (P < 0.05) showed that reaching contrastive skills of Islam by regarding to verses of Quran was resulted in decrease of hidden and clear anxiety among girls of main group high school in comparison to those of control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrastive training skills of Islam
  • Quran
  • Explicit Anxiety
  • Hidden anxiety