ارتباط ابعاد کمال گرایی با مهارت های مقدماتی ریاضی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ارتباط ابعاد کمال گرایی با مهارت های مقدماتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان در ریاضیات بود. به این منظور نمونه ای شامل 300 دانشجو (175 مذکر و 125 مؤنث) که در نیمسال دوم سال تحصیلی 88-1387 در درس ریاضیات پایه و عمومی ثبت نام کرده بودند بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. برای سنجش کمال گرایی از مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست استفاده شد. این مقیاس شامل خرده مقیاس های احساسات والدین، نگرانی در مورد اشتباهات، تردید درباره اقدامات، نظم و معیارهای شخصی می باشد. همچنین از 15 سؤال 5 گزینه ای برای آزمون مهارت های مقدماتی دانشجویان در ریاضی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتـایج بدسـت‌آمده بیـانگر ارتباط مثبت کمال گرایی در معیارهای شخصی با مهـارت های مقـدماتی ریاضـی و ارتباط منفی بین کمال گرایی در تردید درباره اقدامات با مهارت‌های‌مقدماتی‌ریاضی می باشد.نتایج این مطالعه نشان می دهد که در آموزش ریاضی عامل عاطفی کمال گرایی باید در کنار بقیه عوامل عاطفی نظیر اضطراب ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Perfectionism Dimensions and Basic Mathematical Skills of students

نویسندگان [English]

  • Bahareh Soleymani
  • Ghasem Rekabdar
Faculty member of Islamic Azad University. Abadan Branch.
چکیده [English]

The aim of this study was evaluation the dimensions of perfectionism related with the basic mathematics skills of Islamic Azad University of Abadan students. For this purpose a sample included 300 students (175 males and 125 females) in the second semester of the academic year 88-1387 basic and general math courses were registered was selected randomly. Frost Multidimensional Perfectionism Scale was used to measure of perfectionism, this scale includes of parental feelings, concerns about mistakes, doubts about actions, personal standards and organization subscales Also, option 5 of 15 questions were used to test students in basic math skills. Data LRead phonetically Dictionary - View detailed dictionaryanalysis of Pearson correlation and multiple linear regression analysis were used. The results indicate a positive relationship with personal standards perfectionism in basic math skills, and negative correlation between perfectionism measures in doubt about the basic mathematical skills. This study shows that affective factors in mathematics education along with the rest of perfectionism should be affective factors such as mathematics anxiety and attitudes toward mathematics must take into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • Frost Perfectionism Scale
  • mathematics education
  • Mathematical performance