تأثیر بکارگیری الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

2 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی واحد علوم و تحقیقات خوراسگان

چکیده

پژوهشحاضر با هدف شناسایی اثرات الگوی تدریس بدیعه‌پردازی بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان در درس انشاء و مقایسه با الگوی تدریس سنتی انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع شبه‌تجربی است. جامعه تحقیق کل دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم راهنمایی مدارس دولتی دوره راهنمایی تحصیلی شیراز در سال تحصیلی 83-82 به تعداد 25200 نفر بودند. می‌باشد که در 900 کلاس پایه دوم راهنمایی به تحصیل مشغول‌اند. نمونه آماری شامل 100 دانش‌آموز  پایه دوم راهنمایی می‌باشد. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. ابزار پژوهش عبارت از آزمون سنجش خلاقیت تورنس (فرم ب)، راهنمای استفاده از الگوی تدریس بدیعه‌پردازی، فرم جمع ‌آوری اطلاعات برای همتا کردن گروه‌ها می‌باشد. به ‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t برای گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: به کارگیری الگوی تدریس بدیعه پردازی موجب رشد و گسترش خلاقیت دانش‌آموزان می‌شود. همچنین به کارگیری این الگو باعث رشد قابلیت سیالی، انعطاف‌پذیری، اصالت و بسط تفکر دانش‌آموزان می‌گردد. در مقایسه میانگین نمرات دانش‌آموزان دختر و پسری که با الگوی تدریس بدیعه‌پردازی آموزش دیده‌اند (گروه آزمایش) در آزمون خلاقیت این نتیجه بدست آمد که بین میانگین نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در خلاقیت و عناصر اصالت و بسط تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنی که میانگین نمرات دانش‌آموزن دختر در خلاقیت و عناصر اصالت و بسط بیشتر از میانگین دانش‌آموزان پسر در همین عوامل می‌باشد. اما در عناصر انعطاف‌پذیری و سیالی بین میانگین نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Syntactic Teaching Model on Improving Students Creativity in Composition Lessons

نویسندگان [English]

  • Hossein Moameni Mahmouei 1
  • Ahmad Reza Aujineghad 2
1 1) Faculty member of Islamic Azad University. Torbat Heydarieh Branch
2 2) Candidate Doctoral, IAU Khorasgan Branch
چکیده [English]

The present research was conducted to determine the effect of Syntactics model of improving student's creativity in composition classes. A quasi-experimental design was used with 100 participants in the second grade of junior high school selected through cluster sampling. The instruments were a Torrance Creativity Test (Form B), Syntactics Teaching Model Checklist, and Data Collection Form for Group Matching. Independent T-test was used for data analysis through SPSS version 15 and the results indicate that the use Syntactics teaching model causes developments in student's creativity. Moreover, the application of this model brings about improvements in steam of consciousnesses, flexibility, ingenuity, and thought expansion. In a comparison between the scores obtained by different genders as a result of Syntactics based instruction on the experimental group, it was found that females outperformed males significantly in creativity, ingenuity, and expansion. However, there was no significant difference between them in terms of flexibility and stream of consciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Teaching Models
  • Syntactics
  • creativity
  • Composition Lessons