بررسی راه‌های ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب های غیر درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر هدایت دانشجویان به کتاب‌ های غیر درسی جهت ارتقای سطح دانش و معلومات آنان است؛ این مسیر می‌تواند از طریق برنامه ‌ریزی دانشگاه، تسهیل یابد. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت آن توصیفی بوده و با عنایت به اهداف تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته علوم انسانی دانشگاه‌های آزاد منطقه 8 در سال تحصیلی 85-84 بالغ بر 90 هزار نفر بودند و نمونه آماری پژوهش شامل 540  نفر از دانشجویان مورد نظر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 26 سؤال بر مبنای طیف لیکرت و سه سؤال به ‌صورت باز پاسخ بود. یافته‌های پژوهش پس از تحلیل آماری با استفاده از روش خی دو، نشان داد که عوامل زیر می‌تواند نقش مؤثری در هدایت دانشجویان به سمت مطالعه کتب‌ها یا غیر درسی داشته باشد: نقش روش تدریس استادان،برگزاری مسابقات کتابخوانی،برگزاری نمایشگاه کتاب،بررسی شیوه‌های ارایه خدمات کتابخانه‌ای.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Students Persuasion Guidelines to Non – Text book Reading

نویسندگان [English]

  • Afkaneh Soghra 1
  • Abbas Shakouri Shaldehi 2
1 1) Faculty member of Islamic Azad University. Roudhen Branch
2 2) M.A, Islamic Azad University. Roudhen Branch
چکیده [English]

This research is purposed to direct students toward reading non-textbooks more than academic textbooks-to develop their knowledge and qualifications. This direction can be facilitated by university purposeful planning. Statistical population of this research consists of male and female students of human sciences in Azad University of district 8 and 540 of them were selected by multi-level accidental method. A researcher- made questionnaire distributed, which is taken from was motivating factors in university such as holding book-studying festivals, utilizing various teaching methods by professors, the ways of presenting library services and interests of the students to their fields of study. After collecting data and statistical analysis, the findings of this study showed that the following factors can have the efficient role on attitudes of university students to help them read non-textbooks: The role of the instructor’s teaching method, holding book reading competitions, Holding book fair, Reviewing the way of giving library services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading- non-textbook
  • library services
  • instructors teaching method
  • book reading competition