شناسایی فرهنگ سازمانی براساس مدل کویین و گارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق، شناسایی فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل کویین و گارت در دانشگاه آزاد اسلامی علی‌ آباد کتول است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به دو طریق کتابخانه‌ای و پرسشنامه جمع‌ آوری گردید. جامعه آماری پرسشنامه کلیه کارکنان حوزه‌های اداری مالی، پژوهشی، آموزشی، دانشجویی و عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول بوده که تعداد آنان 133 نفر می‌باشد. تعداد 116 پرسشنامه مورد استفاده واقع شد. براساس نتایج پژوهش حاضر نوع فرهنگ سازمانی براساس نظریه کویین(Quinn) و گارت (Gareth) فرهنگ سلسله مراتبی تشخیص داده شده و کلیه فرضیه‌های پژوهش در سطح 95% اطمینان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Recognition of Organizational Culture on the Basis of Quinn and Gareth

نویسنده [English]

  • Parviz Saeidi
Faculty member of Islamic Azad University. Aliabad Katool Branch.
چکیده [English]

The main purpose of this research is recognition of organizational culture through using Quinn and Gareth model. The type of this research from the aspect of purpose is applied and from the aspect of method is survey. The required information was collected in two ways: library and questionnaire, the statistical population included all employees of administration and financial offices, researching, training, students and construction. The number of these people was 133 that 116 questionnaires were collected. According to present research results, the organizational culture on the basis of Quinn and Gareth art is hierarchical culture and all the research hypotheses are confirmed in 95% of significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • hierarchical culture
  • Ideological Culture
  • Quinn and Gareth model