تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس قم

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران پردیس قم

چکیده

در پژوهشحاضر به‌ منظور شناسایی مؤلفه‌های مهارت ارتباطی مدیران و رابطه آنها با رضایت شغلی کارکنان، تعداد 96 نفر از کارکنان به‌صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه‌های مربوط پاسخ دادند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش‌های مختلف آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده‌ی تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت ارتباطی مدیران بود. این بدان معناست که مدیران سازمان تا دستیابی وضعیت مطلوب مهارت ارتباطی فاصله‌ی زیادی دارند. این نتایج نشان دهنده علت بسیاری از مشکلاتی است که در برقراری ارتباط مناسب بین مدیران و کارکنان، در سازمان‌های مختلف قابل مشاهده است. به‌علاوه، نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در اکثر منابع مربوط به حوزه بحث رفتار سازمانی، رضایت شغلی به عنوان یکی از ستاده‌های فرایند مدیریت رفتار سازمانی مطرح شده و باتوجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، جهت دستیابی به سطحی مطلوب از رضایت شغلی، بهبود وضعیت مهارت ارتباطی مدیران باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Indexes of Communication Skills of Managers and Their Role in Job Satisfaction of Employees

نویسندگان [English]

  • Hasan Zarei Matin 1
  • Saeid Yousefzadeh 2
1 1) Faculty member of Tehran University (Pardis e Ghom)
2 2) M.A Tehran University (Pardis e Ghom)
چکیده [English]

 In the present study to identify Indices of communicational skills of managers and their relation to job satisfaction, 96 selected person employees randomly and were responded to related questionnaires. Collected data were reviewed by using different methods of statistical analysis. The results of research indicate a meaningful difference between existing and desired situation of communication skills. This means that managers of the organization achieving to the desirable situation of communication skill are far. These results indicate the cause of many problems that in create off good communication between managers and employees in different organizations can be seen. In addition, research results showed that the relationship between indicators of communication skills and job satisfaction is positive and significant. In most sources talk about organizational behavior, job satisfaction as one of the outputs process of organizational behavior management is discussed And Considering the results obtained in this study, to achieve the desired level of job satisfaction, Improve the communication skills of managers, more attention should be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • Job Satisfaction
  • Effectiveness of Communication
  • Emotional intelligence
  • Transformational Leadership