مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مرزی و عادی انجام پذیرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری تشکیل داده‌اند که با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان، 175 نفر به‌ عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آمار- توصیفی و استنباطی، آزمون t و آزمون لون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. یافته‌های پژوهشی بیانگر آن است که تفاوت معناداری بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مرزی و عادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Educational Progress of Border and Ordinary grade one of Elementary Students in Sari

نویسندگان [English]

  • Kiumars Niaz Azari
  • Mohammad Salehi
  • Maryam Taghvaei Yazdi
Faculty member of Islamic Azad University. Sari Branch.
چکیده [English]

 The present research has been done to compare educational progress of border and ordinary students. The research method is descriptive that is a kind of comparative study. Statistical society include all of the male and female border and ordinary students of grade one of elementary in Sari. By the use of Kerjeci & Morgan tables, 175 persons have been selected as a statistical sample. Sampling method is a classical random method. Information collection tools are documental and library. Research data has been analyzed by descriptive and deductive statistics method, T-test and Load test. Research findings show that there is a meaningful difference between educational progress of border and ordinary students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Progress
  • Border students
  • Ordinary students