تحلیل علمی آزمون ها بر اساس نظریه کلاسیک و نظریه صفت مکنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

تحلیل علمی آزمون ها، متداولترین وسیله برای ارزشیابی یادگیری و پیشرفت تحصیلی و دانشگاه ها است. برای بررسی کیفیت ارزشیابی در دانشگاه تربیت معلم، چهار آزمون روانسنجی، انگیزش و هیجان، احساس و ادراک و روانشناسی رشد از بین مجموعه آزمون ها بطور تصادفی انتخاب، و پاسخنامه های آنان تحلیل گردیده اند شاخص های آماری بکار رفته عبارتند از: درجه دشواری، قدرت تمیز، واریانس و مجذور خی 129 سؤال که روایی و پایایی آزمون ها تعیین گردید و به سؤال های پژوهش پاسخ داده شد و فرضیه های آن مورد آزمون قرار گرفت. از 25 تا 75 درصد سؤال های طرح شده در آزمون های نا مناسب شناخته شدند. میانگین نمرات و پاسخ نامه های دانشجویان تقریباً 12 الی 14 بود، در حالی که میانگین نمره های داده شده به آنان خیلی بالاتر از میانگین های مذکور بوده است. ضرایب دشواری هر 4 آزمون خارج از سطح بهینه و ضریب تمیز در آزمون انگیزش و هیجان بالاترین و روانشناسی رشد پایینترین بود. در هر 4 آزمون این شاخص ها خارج از سطح بهینه قرار داشت. آزمون ها از روایی و پایایی مناسب برخوردار نبودند. نتیجه پژوهش ضرورت برگزاری کارگاه های تهیه آزمون و ارزیابی را تأیید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scientific analysis of tests Based on Classic theory and latent trait theory

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ahmadvand
Assistant professor. Islamic Azad University. Tehran South Branch
چکیده [English]

Scientific test analysis is most popular means for the evaluation of student at universities. In order to study the quality of evalition at teacher training faculty, 4fields of study. Namely psychology was randomly chosen. Students answer sheets were analyzed in those 4 teats. The aim of study was to check the reliability and validity, difficulty index and discrimination index of the tests. The hypothesis of research was that statistic indicates of reliability and validity is outside the optimized level in 4tests. The finding of research indicated that between 25 till 57% of the items related to4tests are unsuitable and the difficulty index, discriminative index, validity and reliability of the tests are outside the optimized level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • difficulty index
  • discrimination index
  • latent trait theory