بررسی زمینه های توسعه آموزش فراگیر و موانع اجرای آن

نویسندگان

1 پژوهشگر آموزش و پرورش

2 پژوهشگر آموزش

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی زمینه های توسعه طرح آموزش فراگیر و موانع اجرایی آن در استان مازندران می باشد تا با مطالعه و تحلیل دیدگاههای مجریان طرح، راهکارهای عملی را در این زمینه ارایه نماید. برای رسیدن به داده های مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته ای متشکل از 7 محور اصلی با 39 سؤال استفاده شده است. به همین منظور در یک طرح تحقیق توصیفی- زمینه یابی 396 نفر از کارشناسان اداری، مدیران و معلمان مجری طرح آموزش فراگیر در استان مازندران به صورت ترکیبی از روش های نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای در چند مرحله گزینش شده و به پرسشنامه مذکور پاسخ داده اند. روایی ابزار پژوهش بر اساس دیدگاه صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش استثنایی و کارشناسان آشنا به مسایل آموزش تلفیقی و فراگیر بوده و برای تعیین اعتبار مربوط برابر 0.71  محاسبه شده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از مجذور کا (خی دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بخشی از یافته ها نشان داد که مدیران بیشتر از معلمان و کارشناسان اداری اعتقاد دارند که احتمال موفقیت اجرای آموزش فراگیر در نقاطی که طرح سنجش و طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در آنجا انجام شده، نسبت به سایر نقاط بیشتر است. همچنین قسمتی از نتایج، حاکی از آن است که در نظام آموزشی فراگیر به تفاوتهای فردی دانش آموزان بسشتر توجه شده و احتمال ایجاد تعامل اجتماعی و مهارت دوستیابی در بین دانش آموزان عادی و دارای نیازهای ویژه افزایش می یابد. مجریان طرح فراگیر معتقدند  که در نظام آموزشی فراگیر امکان تبدیل شدن همه دانش آموزان اعم از عادی و دارای نیازهای ویژه به شهروندانی آگاه و کارمند بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The backgrounds of the development of inclusive education project and obstacles against it

نویسندگان [English]

  • Soleyman Kabini Moghaddam 1
  • Ali Sayahi 2
  • Ali Khalkhali 3
1 Researcher’s education
2 Researcher’s education
3 Faculty member of Islamic Azad University. Tonekabon Branch
چکیده [English]

His research is trying to examine the background of development of inclusive education project and obstacles against in the Mazandaran province and wants to present the practical strategies by studying and analysis the project executor’s approaches.A researcher made questionnaire which was composed of 7 axes with 39 questions had been used. To reach the data for  this reason ;through several phases;396 persons of official expert; managers and executive teachers of the inclusive education project have been chosen in Mazanderan by cluster and stratified random sampling and the answered to the said questionnaire . The validities of the research devices were bases on the authority's approaches of exceptional education and their experts who were acquainted with the inclusive education problems; and their reliabilities were calculated by Cronbach coefficient ά (alpha) which was 71/40% .The data were analyzed by Chi-square. One part of finding shows that the managers; more than the teachers and official experts; believed to the probability of success of the inclusive education project in areas were the measurement projects and community based rehabilitation (CBR) were executed in comparison with other parts one. Other part of the results shows that the inclusive education system pays attention to individual differences and the probability of Social relationship and making friend skill will increase among ordinary students and students with special needs. The executers of the inclusive project believe that in the said project; both all ordinary students and the students with special needs are more flexible to become aware and efficient citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inclusive Education Project
  • Students with Special Needs
  • Ordinary students