مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

به منظور تعیین اثربخشی ابراز وجود و روش شناختی- رفتاری بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت شهرستان رشت، پرسشنامه 20 گویه‌ای رضایت شغلی ویس و همچنین پرسشنامه 40 گویه‌‌ای فرسودگی شغلی  در اختیار 400 نفر از کارکنان قرار گرفت. از میان آنها 60 نفر که دارای رضایت شغلی پایین و فرسودگی شغلی بالا بودند انتخاب شدند، و بصورت تصادفی در سه گروه 20 نفری جای گرفتند. یک گروه تحت آموزش ابراز وجود، گروه دوم تحت آموزش راهبردهای رفتاری – شناختی قرار گرفته و گروه سوم (به عنوان گروه کنترل) هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. فرضیه‌های پژوهش براساس مقایسه دو روش ابراز وجود و شناختی- رفتاری بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی تدوین شدند. روش پژوهش آزمایشی دوگروهی پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی- رفتاری و آموزش ابراز وجود باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی زنان و مردان گردیده است. در ضمن تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی بیشتر از آموزش ابراز وجود بوده و میزان افزایش رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی در زنان بیشتر از مردان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of effectiveness of cognitive- behavioral therapy methods and assertive training on the rate of vocational Satisfaction and exhaustion in staffers of Health center in Rasht

نویسندگان [English]

  • Shahnam Abolghassemi 1
  • Leyla Moghtader 2
1 Assistant professor. Islamic Azad University. Tonekabon Branch
2 M.A Degree Psychology Field. IAU Tonekabon Branch.
چکیده [English]

In order to determine the effectiveness of assertive training  and cognitive- behavioral methodology training on the Staffs vocational satisfaction and the staffs vocational exhaustion at Health center ,city Rasht,20 items questionnaires of Davis, Laf Kosit and Vies and also the 40-item questionnaires of Le and Ashford have been given to 400 employees of Health Center in city of Rasht and among them ,60 employees who were with low vocational satisfaction and high vocational exhaustion were selected and they were selected  randomly into 3 group of 20 persons. The first group received assertive training, the second group received behavioral methodology training strategies, and the third group did not receive any training as a control group. The following research hypotheses have been provided on the basis of the comparison of two methods. The assertive training and cognitive-behavioral on the rate of satisfaction and vocational exhaustion. The experimental research method of two-group pretest and posttest is with control group. The research results showed that behavioral cognitive therapy and assertive training faction have been caused in increasing the vocational satisfaction and decreasing vocational exhaustion men and women. Furthermore, the effect of behavioral - cognitive therapeutics in increasing the vocational satisfaction and decreasing the vocational exhaustion are more than the assertive training and the rate of increasing vocational satisfaction and decreasing vocational exhaustion in women are more than men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral therapy-assertive training-Vocational satisfaction-Vocational exhaustion